Skip to: Eindrapportage Analyse data Kwaliteitstoetsing Regionaal Aanbod Schizofreniezorg (KRAS)

Kenniscentrum Phrenos website

 • Binnen de Zinnige zorg projecten van het Zorginstituut Nederland (ZIN) is Psychosezorg gekozen als een van de prioriteiten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Doel hierbij is het tegengaan van onder- en overbehandeling ten opzichte van aanbevolen zorg in de Zorgstandaard Psychose. Het Zorginstituut focust zich hierbij op de toepassing van cognitieve gedragstherapie […]

 • Hoewel het regelmatig doen van lichamelijke oefeningen cardiovasculaire ziektes, waaraan mensen met een psychotische stoornis vaak lijden, kunnen verminderen, is er nog weinig onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en acceptatie van intensieve fitness programma’s als onderdeel van het hulpverlenings- en herstelproces van personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE). In Denemarken wordt begeleiding van mensen […]

 • Het is wel duidelijk dat zelfstigma bij mensen met een psychotische stoornis zeker op de langere duur negatieve gevolgen kan hebben. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het verloop van geïnternaliseerd stigma of zelfstigma, in welke fase van de psychotische stoornis stigma geïnternaliseerd wordt, en wat de impact is van zelfstigma op de symptomen […]

 • Cannabisgebruik wordt al lang als een risicofactor voor het ontstaan van psychoses beschouwd. In deze Europese studie (EU-GEI) naar de invloed van cannabisgebruik op het verschil in incidentie van psychotische stoornissen in verschillende landen werden 901 patiënten met een Eerste Psychotische Episode (EPE) die zich in een periode van 5 jaar op 11 verschillende plaatsen […]

 • Naar schatting lijden wereldwijd meer dan 21 miljoen mensen aan schizofrenie. Naast antipsychotica zijn psychosociale interventies van belang voor verbetering van hun functioneren en het voorkomen van terugval. De belangrijkste psychosociale interventies zijn Cognitieve GedragsTherapie (CGT) en GezinsInterventie voor psychose (GIp). In deze Spaanse systematische review met meta-analyse (n=14 studies; 11 RCT’s) werd uitgezocht in […]

 • In deze narratieve Australische review werden verschillende onderzoeksgebieden bekeken om tot een antwoord te komen op de vraag of er op sport gebaseerde levensvaardigheden interventies ontwikkeld kunnen en moeten worden om het herstel te bevorderen van personen met een EPE. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke activiteiten, oefeningen doen en sport beoefenen. Sport omvat elementen […]

 • Bij mensen met schizofrenie worden vaak verhoogde homocysteïne niveaus gemeten en die worden geassocieerd met meer ernstige symptomen. Homocysteïne is een tussenproduct in de omzetting van het aminozuur methione tot het aminozuur cysteïne. Ook bij personen met een EPE worden verhoogde homocysteïne niveaus geobserveerd, onafhankelijk van de antipsychotica. Een manier om homocysteïne niveaus te verlagen […]

 • Vroege Interventie bij Psychose (VIP) is in de jaren 90 ontwikkeld als een benadering om de prognose bij mensen met psychotische stoornissen te verbeteren. Ook wordt geclaimd dat dit model efficiënter is. Toch wijst niet alle evidentie erop dat de VIP-benadering in alle soorten gezondheidszorgsystemen kosteneffectief is. In deze Britse kwalitatieve systematische review (n=16 studies) […]

 • Uit de literatuur is naar voren gekomen dat mensen met een psychotische stoornis die een comorbide middelenverslaving hebben vaker gewelddadig gedrag vertonen. In deze Nederlands-Britse studie werden data uit twee grote nationale onderzoeken naar personen met psychotische stoornissen gebruikt om een meta-analyse te maken over het verband tussen (dagelijks, niet-dagelijks, niet) gebruik van cannabis, stimulerende, […]

 • Geanticipeerd/vermeend (perceived) stigma verwijst naar de opvattingen en verwachtingen die mensen met een psychische stoornis hebben over de stigmatiserende houding die de algemene bevolking over hen heeft. In dit Amerikaanse onderzoek (N=399 met EPE) werd gekeken naar de verbanden tussen enerzijds geanticipeerd stigma en anderzijds demografische, klinische en functionele factoren. Specifiek werd onderzocht of de […]

 • Psychotische stoornissen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende symptoomdimensies. De netwerkanalyse van de psychopathologie, voor een deel ontwikkeld door Borsboom in Nederland, wordt steeds meer in psychiatrisch onderzoek toegepast. Hierbij worden psychische stoornissen opgevat als complexe dynamische systemen van met elkaar interacterende en mogelijk elkaar versterkende symptomen. In dit onderzoek uit Hong Kong werden […]

Back To Top