Skip to: Over ons

Kenniscentrum Phrenos website

Over ons

Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen te bevorderen.
Kenniscentrum Phrenos doet dat, conform de kenniscyclus, door kennis te ontwikkelen, te bundelen, te verspreiden, te delen en te doen toepassen. Vanuit deze kennis wil Kenniscentrum Phrenos het beleid ten aanzien van de zorg voor mensen met psychotische of andere ernstige psychische aandoeningen beïnvloeden.
Kenniscentrum Phrenos biedt geen individuele hulp of behandeling en verricht ook geen diagnostiek.

Visie en missie

Kenniscentrum Phrenos bevordert het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dit doen we samen met partners uit het veld. Elke vier jaar herijken we onze koers en schrijven we een nieuw meerjarenplan. Aan de basis daarvan staan onze missie en visie.

Visie

In onze visie streven we naar een samenleving waarin mensen met een ernstige psychische aandoening worden geaccepteerd, gelijkwaardig kunnen participeren en zorg krijgen die het herstel ondersteunt. Herstel gaat over het opbouwen van een betekenisvol leven, gedefinieerd door de persoon zelf, al of niet met doorlopende of terugkerende symptomen of problemen. De zorg en ondersteuning voor deze doelgroep is steeds in ontwikkeling, en daarmee ook de kennis die nodig is voor goede zorg en ondersteuning.

Missie

Phrenos wil bijdragen aan een samenleving waarin er begrip is voor mensen die ernstig psychisch ontregelen en waarin maatschappelijke ontwrichting zo veel mogelijk voorkomen wordt. In dat licht zal Phrenos helpen om achterstanden van mensen met ernstig psychische ontregeling weg te werken, de behandeling, begeleiding en ondersteuning te verbeteren en zo bij te dragen aan herstel, empowerment en inclusie.

  • Dit doet Phrenos door samen met deelnemende partners kennis te verzamelen, te verspreiden en te doen toepassen die relevant is voor herstel, empowerment en sociale inclusie van deze groep. Hiertoe worden wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis ingezet.
  • Gebruikmakend van deze kennis levert Phrenos een bijdrage aan het beïnvloeden van beleid op alle relevante terreinen en verbindt Phrenos zich met andere initiatieven die zich richten op herstel.

Maatschappelijke opgave en beleid

Onze visie en missie vormen het startpunt van de maatschappelijke opgave waaraan Phrenos zich verbonden heeft. Die bestaat uit drie onderwerpen. In de eerste plaats ervoor zorgen dat mensen met een ernstige psychische aandoening de best mogelijke zorg krijgen. In de tweede plaats dat ze in een context leven (klinisch, maatschappelijk, sociaal) die optimaal bijdraagt aan hun herstel. Last but not least: voorkomen dat de aandoening chronisch wordt. De breed gedragen doelstelling luidt als volgt: zorgen dat in 2025 een derde van de doelgroep herstel van identiteit, gezondheid en participatie heeft bereikt.

Bijdrage van Phrenos

Wat draagt Phrenos bij aan het behalen van deze maatschappelijke doelstelling? In onderstaande figuur ziet u welke organisaties en instellingen allemaal actief en betrokken zijn bij de geschetste maatschappelijke opgaven. En welke rol ze vervullen. Phrenos opereert in dit veld als proactief kenniscentrum. Dit betekent concreet het volgende:

  • We werken vanuit een eigen visie op herstel en preventie van ernstige psychische aandoeningen.
  • Wij richten ons voornamelijk op (zorg)professionals die zich bezighouden met herstel en preventie van ernstige psychische aandoeningen. Wij zoeken, ontwikkelen, analyseren en ordenen kennis. Wij maken deze kennis toegankelijk voor professionals in de zorg en in de maatschappij.
  • Wij richten ons echter ook op andere belanghebbenden, door praktijkervaringen en de daarbij opgedane kennis te ontsluiten.
    Om deze ambities waar te maken, werken wij ook samen met andere kenniscentra.

Beleid: Meerjarenbeleidsplan 2024-2026

Regelmatig herijkt Phrenos samen met partners het bestaande beleid. Daarbij vormen niet alleen onze missie en visie belangrijke ankers, maar ook verwachte ontwikkelingen en daarbij horende kennisagenda. Ons huidige meerjarenprogramma beslaat de periode 2024 – 2026.

Phrenos Meerjarenbeleidsplan 2024 – 2026
oktober 2023
Kenniscentrum Phrenos
Kenniscentrum Phrenos

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top