Skip to: Deelnemen

Kenniscentrum Phrenos website

Deelnemen

Deelnemende instellingen zijn instellingen die (mede) werkzaam zijn op het terrein van psychotische of andere ernstige en meestal langdurige aandoeningen. Deze instellingen hebben zich als deelnemer aangemeld en zijn als zodanig door het bestuur van Kenniscentrum Phrenos tot de activiteiten van Kenniscentrum Phrenos toegelaten.

De deelnemende instellingen zijn de belangrijkste partners van Kenniscentrum Phrenos, zowel in financiële als in strategische en inhoudelijke zin. Als collectief bepalen zij in de Deelnemersraad mede de inhoudelijke koers. Enerzijds dient Kenniscentrum Phrenos tegemoet te komen aan de kennis- en informatiebehoeften van deelnemers op het gebied van herstelondersteuning, behandeling en participatie. Anderzijds zijn deze deelnemers (en hun professionals, patiënten en naastbetrokkenen) onmisbare bronnen van praktijkkennis, ervaringskennis en wetenschappelijke kennis, die Kenniscentrum Phrenos kan aanboren en benutten. Ten slotte onderstrepen instellingen met hun deelname dat kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het terrein van ernstige psychische aandoeningen een centrale plaats verdienen in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg.
De deelnemende instellingen zijn vertegenwoordigd in een Deelnemersraad.

Instellingen die deelnemen streven naar state-of-the-art zorg (behandeling, rehabilitatie, herstelondersteuning) aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Zij dragen bij aan het dichten van de kenniskloof, onder meer door praktijkgericht wetenschappelijk onderwijs te leveren of daarin te participeren. Ook delen zij kennis met andere deelnemende instellingen van Kenniscentrum Phrenos. Een actueel overzicht van de deelnemende instellingen vindt u hier.

Wat betekent deelname voor uw instelling?

Door deel te nemen participeert u in een kennisnetwerk waarbinnen kennis en personen gemakkelijk bereikbaar zijn. U wordt actief geïnformeerd over of betrokken bij actuele ontwikkelingen op het gebied van herstel, behandeling en participatie.
De kennisagenda kan mede door u, via de bijeenkomsten van de Deelnemersraad, bepaald worden en via het kennisnetwerk kunt u bijdragen aan gezamenlijke beïnvloeding van bijvoorbeeld overheidsbeleid.
U kunt gebruikmaken van de aanwezige expertise bij Kenniscentrum Phrenos voor maatwerk. Periodiek brengt Kenniscentrum Phrenos een werkbezoek aan elke deelnemende instelling zodat er extra aandacht is voor specifieke vragen en thema’s die bij u leven.
U kunt tegen reductie gebruikmaken van onze trainingen en congressen, lerende netwerken en werkgroepen. Van onze publicaties ontvangt u automatisch een aantal gratis exemplaren.

Hoe kunt u lid worden?

  • De instelling richt aan het bestuur en/of de directie van Kenniscentrum Phrenos een brief met het verzoek tot toetreding.
  • De directie gaat na of de instelling streeft naar state-of-the-art-zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening en/of de instelling de doelstelling van Kenniscentrum Phrenos ondersteunt. De directie inventariseert welke kennis de instelling beschikbaar wil stellen, welke kennis de instelling wil delen en welke kennis de instelling wil opdoen of in gezamenlijkheid wil ontwikkelen.
  • De directie stelt een verslag van haar bevindingen op voor het bestuur.
  • Het bestuur besluit op basis van het verslag over de toetreding.
  • Bij toetreding worden in een overeenkomst tussen de instelling en het bestuur de rechten en plichten van de instelling vastgelegd, waaronder de opzegregeling.
  • Bij toetreding krijgt de instelling het recht met een vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergaderingen van de Deelnemersraad met een maximum van drie personen.
  • Bij toetreding verplicht de instelling zich tot betaling van de door het bestuur vastgestelde jaarlijkse bijdrage aan de stichting.

Contributieregeling

De deelnemende instellingen dragen bij aan het budget van Kenniscentrum Phrenos. De inkomsten van het kenniscentrum bestaan uit jaarlijkse contributiebijdragen, projectsubsidies en opbrengsten uit activiteiten als congressen, implementatietrajecten etc..
Vastgesteld is dat elke deelnemende instelling een jaarlijkse vaste bijdrage van €9.750 betaalt en een opslag die bestaat uit 0,00006 deel van de totale exploitatielasten. De financiële bijdrage van het eerste jaar van deelname wordt berekend naar rato van de ingangsdatum. Deelnemende instellingen ontvangen in het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar een rekening.
Voor organisaties met exploitatielasten <€5.000.000 geldt een jaarlijkse contributiebijdrage van €2.500.

Ook deelnemen?

Wilt u ook deelnemen aan  Kenniscentrum Phrenos? Neem dan vrijblijvend contact op met Jeanne Nitsche, directeur algemene zaken, 030 – 293 16 26

Back To Top