Skip to: Algemene voorwaarden

Kenniscentrum Phrenos website

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Kenniscentrum Phrenos vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden. Bij een klacht of conflict zal Kenniscentrum Phrenos altijd vanuit duurzaamheid en wederkerigheid handelen.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Kenniscentrum Phrenos, hierna te noemen: ‘Kenniscentrum Phrenos’, en een opdrachtgever waarop Kenniscentrum Phrenos deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door een opdrachtgever wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Kenniscentrum Phrenos, haar medewerkers en de docenten.

Privacy

Kenniscentrum Phrenos beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid.

Kenniscentrum Phrenos is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming en zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Offertes en aanbiedingen

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Kenniscentrum Phrenos is vrijgesteld van btw-heffing.

Inschrijving Training/cursus

 • De opdrachtgever schrijft zich in voor een training of cursus via een inschrijfformulier.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier bent u ingeschreven voor de training of cursus, behoudens overtekening of het niet voldoen aan de gestelde deelnamecriteria.
 • Alle aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het aanmeldingsformulier stuurt Kenniscentrum Phrenos een bevestiging.
 • Direct na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum van de betreffende training/cursus ontvangt de opdrachtgever bericht over doorgang en definitieve deelname.
 • Tevens ontvangt de opdrachtgever een factuur op naam, die vóór de start van de training/cursus voldaan dient te zijn.
 • Circa vier weken voor aanvang van de training/cursus krijgt de opdrachtgever een uitnodiging en nadere informatie voor de eerste bijeenkomst.

Inschrijving Congressen

 • De opdrachtgever schrijft zich in via het inschrijfformulier.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier bent u ingeschreven voor het congres.
 • De opdrachtgever ontvangt een bevestiging van de inschrijving.
 • De factuur ontvangt de opdrachtgever per mail.

Maatwerk en incompany opdrachten

Alle offertes en aanbiedingen van Kenniscentrum Phrenos zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Kenniscentrum Phrenos kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Kenniscentrum Phrenos daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kenniscentrum Phrenos anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Kenniscentrum Phrenos niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Door Kenniscentrum Phrenos:

Kenniscentrum Phrenos is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • er naar het oordeel van Kenniscentrum Phrenos onvoldoende aanmeldingen zijn voor een training/cursus;
 • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Kenniscentrum Phrenos ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Kenniscentrum Phrenos kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Door de opdrachtgever:

Gedurende de wettelijke bedenktermijn van veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst in de vorm van een schrijven zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever reeds is begonnen. Ook kan de opdrachtgever gebruikmaken van het modelformulier ontbinding / herroeping.

Na de wettelijke bedenktermijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst aangaande de koop van een dienst te annuleren.

Annulering van deelname aan trainingen en cursussen

 • Annuleren kan alleen schriftelijk (of per e-mail).
 • Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel (of verzenddatum e-mail).
 • Bij annuleren tot vier weken voor de datum van de eerste bijeenkomst worden administratiekosten (€ 75,-) in rekening gebracht.
 • Bij annuleren tussen vier en twee weken voor de datum van de eerste bijeenkomst worden 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 • Bij annuleren tussen twee weken en de datum van de eerste bijeenkomst worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
 • Bij annuleren tijdens de training/cursus blijven de volledige deelnamekosten verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van Kenniscentrum Phrenos.
 • Vervanging van een deelnemer kan tot de eerste cursusdag, op basis van een schriftelijke aanmelding en na akkoord van de docent met de vervangende deelnemer. Aan vervanging zijn, naast de deelnamekosten van de vervangen deelnemer, geen extra kosten verbonden.
 • Na annulering worden de betaalde deelnamekosten of de te betalen annuleringskosten niet verrekend met de kosten voor de (eventuele) deelname aan de training/cursus in volgende uitvoeringen. Hiervoor geldt de volledige betaling van de dan geldende deelnamekosten.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen of indien door overmacht de training/cursus geen doorgang kan vinden, vervallen de deelnamekosten.
 • Deelnemers die m.b.t. betaling van de deelnamekosten in gebreke blijven, zijn zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten bovenop de deelnamekosten verschuldigd.

Annulering van maatwerk en incompany opdrachten

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Kenniscentrum Phrenos van de opdrachtgever ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
 • Bij annulering tussen 3 en 5 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.
 • Bij annuleren tijdens de uitvoering van het maatwerk of incompany opdracht blijven de volledige kosten voor de opdracht verschuldigd.

Annulering van congresdeelname

 • Annuleren kan alleen schriftelijk (of per e-mail). Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel (of verzenddatum e-mail).
 • Bij annuleren voor een maand voor de congresdatum worden administratiekosten (€ 50,-) in rekening gebracht.
 • Bij annuleren op of na een maand voor de congresdatum worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
 • Bij niet annuleren en afwezigheid tijdens het congres blijven de deelnamekosten verschuldigd. Vervanging is mogelijk, mits schriftelijk aangemeld. Indien het congres door onvoldoende aanmelding of overmacht niet plaats kan vinden, vervallen de deelnamekosten.

 

Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Kenniscentrum Phrenos aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Kenniscentrum Phrenos aangegeven. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Naast deze rente is de opdrachtgever, in geval van niet tijdige betaling, administratiekosten verschuldigd. Deze bedragen € 25,- per factuur.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door Kenniscentrum Phrenos uitgegeven publicaties en cursusmateriaal berust bij Kenniscentrum Phrenos, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kenniscentrum Phrenos zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 

Back To Top