Skip to: Organisatie

Kenniscentrum Phrenos website

Organisatie

Kenniscentrum Phrenos bestaat sinds 31 december 2009 en is ontstaan uit de samenvoeging van de Schizofreniestichting en het Kenniscentrum Rehabilitatie. We staan ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en zijn een ANBI-instelling. Phrenos is een stichting met een bestuur, een deelnemersraad en natuurlijk een team.

Enkele specificaties

Kenniscentrum Phrenos is met ingang van 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Stichting Kenniscentrum Phrenos staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 24412708.
Het RSIN nummer (Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer) is 817809065.

Stichting Kenniscentrum Phrenos heeft een Kenniscentrum Phrenos is met ingang van 1 januari 2011 geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Bestuur

In het bestuur van de Stichting Kenniscentrum Phrenos zitten vertegenwoordigers uit cliëntenbeweging, zorginstellingen, wetenschap, zorgverzekeraars, maatschappelijke partijen en politiek.
Lidmaatschap van het bestuur is een onbezoldigde functie. Bij uitzondering kunnen bestuursleden gebruikmaken van een vacatieregeling. Het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

 • Annemarie Stokman, lid – manager zorg, Gemeente Amsterdam
 • Jan-Willem Bedeaux, penningmeester – bestuurder van RIBW Overijssel Maatschappelijke GGZ
 • Lara de Brito, voorzitter – journalist, voormalig wethouder gemeente Wageningen
 • Marie-Claire Maillé, lid – medisch adviseur ggz, CZ
 • Philippe Delespaul, lid – hoogleraar innovatie in de ggz bij Universiteit Maastricht en gz-psycholoog bij Mondriaan Maastricht/Heerlen

Deelnemersraad

De Deelnemersraad adviseert en houdt zich met de hoofdlijnen van het beleid van Kenniscentrum Phrenos bezig. Daarnaast mag de Deelnemersraad twee bestuursleden voordragen. De Deelnemersraad vergadert twee keer per jaar en combineert deze vergaderingen met inhoudelijke themabijeenkomsten.

Per deelnemende instelling kunnen maximaal vier personen lid zijn van de Deelnemersraad. Zij zijn de contactpersonen voor Kenniscentrum Phrenos. Dit zijn bij voorkeur cliënten of familieleden betrokken bij de instelling en (bijvoorbeeld) managers, onderzoekers of zorgverleners op het terrein van psychotische of andere ernstige psychische aandoeningen.

Wie zitten er in de deelnemersraad?

Deelnemende instellingen zijn de belangrijkste partners van Kenniscentrum Phrenos. Het zijn instellingen die (mede) werkzaam zijn op het gebied van psychotische of andere ernstige en meestal langdurige aandoeningen. Ze hebben zich als deelnemer aangemeld en het bestuur van Phrenos heeft hen als zodanig toegelaten tot de activiteiten van Kenniscentrum Phrenos.

Twee verenigingen adviseren de deelnemersraad.

 1. Anoiksis: vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid, onder andere de diagnosen schizofrenie en schizo-affectieve stoornis.
 2. Ypsilon: vereniging van familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid.

Het team

Directie

 • Floortje Scheepers, directeur wetenschap
 • Jeanne Nitsche, directeur algemene zaken

Secretariaat en ondersteuning

 • Tinka Verweij, secretaresse/projectassistent
 • Bea Smink, scholing en congressen (a.i.)
 • Kristien Harmsen, communicatie
 • Eric van den Bosch, communicatie (vrijwilliger)

Inhoudelijk medewerkers

 • Christine Kuiper, onderzoek en implementatie
 • Daniëlle van Duin, onderzoek en implementatie
 • Dienke Boertien, programma herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie
 • Dorien Verhoeven, Individuele Plaatsing en Steun (IPS)
 • Laura Neijmeijer, onderzoek en implementatie
 • Lars de Winter, onderzoek
 • Lia van der Ham, onderzoek en implementatie
 • Lotte Smeenk,  junior onderzoeker
 • Maroun Nader, manager onderzoek en beleid
 • Simone Wienk, projectmedewerker

Klacht indienen

Bent u ontevreden over een scholingsactiviteit of een andere dienst? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. U kunt dit op twee manieren doen: of u neemt contact op met een van onze medewerkers, of u dient een schriftelijke klacht in.

PERSOONLIJK OF SCHRIFTELIJK

Als u een klacht heeft, kunt u die bespreken met een van onze medewerkers. Soms lukt het niet om het probleem met een gesprek op te lossen. Dan kunt u schriftelijk een formele klacht indienen.
Wilt u een schriftelijk een klacht indienen, doe dit dan binnen een jaar nadat de klacht ontstaan is. Zorg dat in uw brief in elk geval de volgende zaken staan:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Klacht plus nadere omschrijving
 • De training, cursus of overige dienst waar de klacht over gaat.
 • De datum waarop deze activiteit plaatsvond of u deze dienst heeft afgenomen.

VERTROUWELIJKE BEHANDELING

Phrenos behandelt alle klachten vertrouwelijk. Binnen twee weken ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. Hierin staat de afhandeltermijn. Intern winnen wij nadere informatie in bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken. De directeur beoordeelt vervolgens alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten. Zij bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de verantwoordelijke programmacoördinator. U krijgt een schriftelijke terugkoppeling van haar standpunt inclusief de argumenten die hieraan ten grondslag liggen.

Registratie

Kenniscentrum Phrenos registreert uw klacht zorgvuldig. Hierin staan de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Klacht
 • Nadere omschrijving van uw klacht
 • Datum van indiening
 • Naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert
 • Training of cursus of overige dienst
 • Gevoerde correspondentie over de klacht
 • Status van de klacht (in behandeling/afgehandeld)
 • Datum en wijze van afhandeling
 • Eindbeoordeling van de klacht (gegrond/ongegrond)

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot twee jaar na de afhandeling. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen.

BEROEPSCOMMISSIE

U kunt zich in de volgende gevallen richten tot de beroepscommissie.

 • Uw klacht wordt ongegrond verklaard en u bent het daar niet mee eens.
 • U bent het oneens met de voorgestelde oplossing.

De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een programmacoördinator die niet bij de klacht betrokken is.
U kunt uw bezwaar richten aan:
Kenniscentrum Phrenos
Beroepscommissie
Postbus 1203
3500 BE UTRECHT

De beroepscommissie neemt in de regel binnen acht weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Haalt de commissie deze termijn niet? Dan krijgt u hierover een brief. Daarin staat ook de termijn waarbinnen de beroepscommissie het besluit wel gaat nemen. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor Kenniscentrum Phrenos. Bovenstaande procedure sluit overigens niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

De naam Phrenos

Phrenos is afkomstig uit het klassieke Grieks. Het is de tweede naamval van het woord ‘phren’, dat vooral ‘geest’ betekent. De oorspronkelijke, concrete betekenis van phren(os) is: middenrif en dus het hart omsluitend. In overdrachtelijke zin heeft phren(os) meerdere verwante betekenissen: inborst, uitgangspunt van geestelijke opwellingen, gevoel, begeerte, voornemen, gedachten, zin, gezindheid, hart en verstand. In het woord phren(os) zit dus hoofd én hart besloten.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top