Skip to: Verslag van de Phrenos Werkconferentie 6 maart 2024

Kenniscentrum Phrenos website

 • Vakmanschap en (domeinoverstijgend) samenwerken was het thema van deze eerste Phrenos werkconferentie te Utrecht. Aanwezig waren ruim 120  (ervaringsdeskundige) professionals en onderzoekers werkzaam bij deelnemende organisaties van Phrenos. Ontmoeting, inspiratie en leren van elkaar stonden centraal. Het programma bestond uit plenaire sessies met sprekers en discussie, het lanceren van een e-learning domeinoverstijgend samenwerken en de […]

 • In de specialistische ggz groeit het besef dat er meer aandacht moet komen voor de lichamelijke gezondheid van mensen met ernstige psychische problemen. Maar hoe breng je deze lichamelijke klachten in kaart, en waar moet je als organisatie beginnen? Om organisaties te helpen in het opzetten en organiseren van somatische screening, ontwikkelt Kenniscentrum Phrenos, in […]

 • Kenniscentrum Phrenos heeft een veldraadpleging verricht bij de deelnemende instellingen rondom het thema zorggerelateerde preventie. Doel Deze veldraadpleging had als doel om tot een gezamenlijk begrip van het thema te komen en inzichtelijk te krijgen hoe de deelnemende instellingen het thema zorggerelateerde preventie prioriteren en tot uitvoering brengen binnen hun organisatie. De resultaten uit de […]

 • Kenniscentrum Phrenos heeft in opdracht van Zorginstituut Nederland een project uitgevoerd waarin goed uitgewerkte en overdraagbare praktijkvoorbeelden werden verzameld op het gebied van somatische screening bij mensen met een psychose of andere ernstige psychische problemen in de gespecialiseerde ggz en eerstelijnszorg. Deze praktijkvoorbeelden zijn gepresenteerd in een digitaal overzicht, dat professionals uit de gespecialiseerde ggz […]

 • Kenniscentrum Phrenos heeft in opdracht van Zorginstituut Nederland een project uitgevoerd waarin goed uitgewerkte en overdraagbare praktijkvoorbeelden werden verzameld op het gebied van somatische screening bij mensen met een psychose of andere ernstige psychische problemen in de gespecialiseerde ggz en eerstelijnszorg. Kenniscentrum Phrenos maakte een eindrapport met uitgebreide informatie over de resultaten en het proces […]

 • In Engeland is de openbare gezondheidszorg, waarvan de openbare geestelijke gezondheidszorg een onderdeel is, via landelijke wetgeving bij lokale gezondheidsautoriteiten belegd. Samen met lokale overheidsinstellingen, particuliere en charitatieve instellingen worden gemeenschapsgerichte interventies ontwikkeld die tot doel hebben het welzijn te vergroten en slechte geestelijke gezondheid op populatieniveau te voorkomen. Uit de literatuur blijkt dat over […]

 • Kenniscentrum Phrenos heeft in opdracht van Zorginstituut Nederland een project uitgevoerd waarin goed uitgewerkte en overdraagbare praktijkvoorbeelden werden verzameld op het gebied van somatische screening bij mensen met een psychose of andere ernstige psychische problemen in de gespecialiseerde ggz en eerstelijnszorg. Deze praktijkvoorbeelden zijn gepresenteerd in een digitaal overzicht, dat professionals uit de gespecialiseerde ggz […]

 • Met gemiddeld 20 weken zijn de wachttijden voor diagnostiek en behandeling van autisme zeer hoog; voor de meeste andere stoornissen is dat gemiddeld 10 weken. De Landelijke Stuurgroep Wachttijden heeft het NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme) gevraagd te kijken naar oplossingen voor de wachttijdenproblematiek bij autismezorg in de Zorgverzekeringswet. Focus ligt daarbij op wat […]

 • Eind 2018 is een herziene versie van de bestaande Adviesnota Rijgeschiktheid bij Psychose (2016) opgeleverd. De Adviesnota Herziening Rijgeschiktheid bij Psychose (RijP) is een beoogd advies aan de Minister van Infrastructuur & Waterstaat, teneinde de wettelijke eisen bij psychose (Regeling eisen geschiktheid, 2000) te wijzigen. De Minister legt dergelijke adviezen doorgaans voor aan de Gezondheidsraad. In het […]

 • Phrenos onderzoekt sinds 2018 het beloop van een psychose bij mensen met een verschillende psychoseduur. Een bijzonder onderzoek, want tot op heden beperkten meta-analyses zich tot risicogroepen of mensen in de eerste episode van een psychose. Dit ‘nieuwe’ onderzoek geeft inzicht in herstel in verschillende fases en de facetten die dit herstel beïnvloeden. Bestaand onderzoek […]

 • Uit het Nederlandse EDIE-onderzoek (Early Detection and Intervention Evaluation) is gebleken dat een verhoogd risico op een eerste psychose gedetecteerd en effectief behandeld kan worden bij hulpzoekende cliënten in de GGz. Het idee daarachter is dat de Duur van Onbehandelde Psychose (DOP) zo kort mogelijk is en daarmee de prognose beter wordt. Nog voor de […]

Back To Top