Skip to: Aanpak wachttijden autismezorg

Kenniscentrum Phrenos website

Aanpak wachttijden autismezorg

Met gemiddeld 20 weken zijn de wachttijden voor diagnostiek en behandeling van autisme zeer hoog; voor de meeste andere stoornissen is dat gemiddeld 10 weken. De Landelijke Stuurgroep Wachttijden heeft het NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme) gevraagd te kijken naar oplossingen voor de wachttijdenproblematiek bij autismezorg in de Zorgverzekeringswet. Focus ligt daarbij op wat ggz-organisaties zelf kunnen ondernemen om hun wachttijden te verkorten.

Zes kansrijke aanbevelingen

Een projectgroep van (ervaringsdeskundige) ggz-professionals ging aan de slag met een analyse van bestaande wachttijdrapporten en wachttijdcijfers. Dit werd aangevuld met factoren vanuit de dagelijkse praktijk van hulpverleners. De projectgroep formuleerde op basis van de probleemanalyse een zestal kansrijke en praktische aanbevelingen:

  1. Spreiding van autismezorg door scholing en (stoornisoverstijgende) samenwerking
  2. Intake hulpvraaggericht maken
  3. Organiseren ondersteuning en support tijdens wachttijd
  4. Inzetten van meer persoonsgerichte diagnostiek
  5. Stimuleren van de eigen regie van de cliënt
  6. Door- en uitstroom bevorderen

Het NIPA denkt dat met deze aanbevelingen waardevolle stappen gezet kunnen worden in het verkorten van de wachttijden voor autismezorg. We benadrukken daarbij dat de wachttijdenproblematiek een maatschappelijk probleem is dat niet alleen binnen de ggz kan worden opgelost. Met dit adviesrapport willen we laten zien dat de ggz verantwoordelijkheid kan, wil én moet nemen in het leveren van een bijdrage aan de oplossing, sámen met alle betrokken ketenpartners.

Download gratis

Adviesrapport wachttijden autisme
2021
NIPA-projectgroep wachttijden autisme
Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (NIPA)
Handreiking Aan de slag met wachttijden autisme
2021
NIPA-projectgroep wachttijden autisme
Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (NIPA)

 

Back To Top