Skip to: Stigmatisering binnen de ggz

Kenniscentrum Phrenos website

 • Ook binnen de ggz, inclusief verslavingszorg, komt stigmatisering voor. Dat is nader onderzocht vanuit het perspectief van cliënten (leden van het panel Psychisch Gezien) en hulpverleners. Meer dan de helft van de panelleden had in de afgelopen twee jaar te maken gehad met stigmatisering door ggz-hulpverleners, vooral door een afstandelijke houding en taalgebruik. Ook 40% […]

 • Het panel Psychisch Gezien bevraagt met enige regelmaat mensen met aanhoudende psychische aandoeningen en brengt daarmee hun woon- en leefsituatie in beeld. Het panel is een samenwerking van het Trimbos Instituut, Kenniscentrum Phrenos, het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en NIVEL. Onlangs is er een nieuw factsheet verschenen met de titel Leefstijl in beeld gebracht. Mensen […]

 • Kenniscentrum Phrenos heeft een veldraadpleging verricht bij de deelnemende instellingen rondom het thema zorggerelateerde preventie. Doel Deze veldraadpleging had als doel om tot een gezamenlijk begrip van het thema te komen en inzichtelijk te krijgen hoe de deelnemende instellingen het thema zorggerelateerde preventie prioriteren en tot uitvoering brengen binnen hun organisatie. De resultaten uit de […]

 • Dienke Boertien, programmamedewerker herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie Phrenos, en Floortje Scheepers, directeur Wetenschap Phrenos, hebben op Zorg&Sociaalweb een artikel gepubliceerd waarin zij pleiten voor het gebruik van Peer-Supported Open Dialogue. Daarbij wijzen zij op de successen die in de praktijk al worden opgetekend. Het artikel is hier te lezen.

 • Op 14 april werd de eerste landelijke IPS-dag gehouden met als thema IPS In Beweging. Voor een volle zaal en met een vol programma was het een inspirerende dag. Enthousiaste sprekers en deelnemers konden elkaar weer ontmoeten en live kennis uitwisselen. In de middag sloten vanuit de Verenigde Staten de ontwikkelaars van Individuele Plaatsing en […]

 • Vanaf 1 april 2022 kunnen zorgaanbieders de facultatieve prestaties van ervaringsdeskundige werkers NLQF 5 declareren als hierover een overeenkomst is met de zorgverzekeraar. De ervaringsdeskundige werker NLQF 6 kon al declarabele consulten registeren als ‘overig beroep’. De veldpartijen wilden het mogelijk maken om binnen lokaal afgesproken kaders te onderzoeken of ook de ervaringsdeskundige werker NLQF […]

 • Ouders van autistische kinderen krijgen te maken met verschillende uitdagingen: het autisme van hun kind pogen te begrijpen, hun gedrag pogen te beheersen, de stress die dat oproept pogen te verminderen en omgaan met het sociale stigma. Een Italiaans onderzoek keek naar de bruikbaarheid van Acceptance en Commitment Therapy (ACT) bij ouders. Het ACT Matrix […]

 • Er is nog weinig kennis over de subjectieve beleving van vrouwen met een autismespectrum stoornis (ASS). In dit kwalitatieve Australische onderzoek werden 8 goed functionerende vrouwen, tussen de 24 en 54 jaar, die slechts recent een ASS diagnose gekregen hadden, geïnterviewd over hoe zij met de genderrolverwachting en sociale verwachtingen waren omgegaan. Uit de interviews […]

 • Spelen is essentieel voor de sociale ontwikkeling van kinderen en de belangrijkste bezigheid in de kindertijd. Kinderen met autisme kunnen moeilijk met leeftijdsgenoten spelen en worden tussen de 6 en 12 jaar vaak sociaal uitgesloten. De Ultimate Guide to Play, Language and Friendship (PLF) is een complexe psychosociale interventie waarbij gebruik wordt gemaakt van “normale” […]

 • Uit studies blijkt dat 45-86% van de personen met autisme slaapproblemen heeft. Waarschijnlijk hebben die slaapproblemen invloed op het dagelijks leven. Een Zweedse studie onderzocht het effect van verzwaringsdekens. De druk van het gewicht van de verzwaringsdeken wordt ook wel diepe-druk-stimulatie genoemd en zorgt voor een kalmerend, veilig en geborgen gevoel. Het onderzoek richtte zich […]

 • Mensen met autisme hebben allerlei soorten problemen, waaronder soms cognitieve beperkingen. Videogames zijn effectief gebleken bij het verbeteren van cognitieve vaardigheden. Een Spaanse systematische review deed verslag van de effectiviteit van op videogames gebaseerde interventies voor de behandeling van autistische kinderen en adolescenten. In alle studies werden niet bestaande commerciële, maar speciaal ontwikkelde videogames gebruikt. […]

 • Een bekend fenomeen bij personen met autisme is camouflage: het gebruik van strategieën om autistische kenmerken te verbergen. Een Amerikaans onderzoek keek naar sekse, diagnose en camouflage in verband met symptomen van depressie, angst en stress bij autistische én niet-autistische adolescenten. Camouflage lijkt op op het construct zelf-monitoring waarbij kinderen en adolescenten als reactie op […]

Back To Top