Skip to: Werkmonitor Hoofdzaak Werk

Kenniscentrum Phrenos website

Werkmonitor Hoofdzaak Werk

Kenniscentrum Phrenos voert sinds november 2022 de landelijke werkmonitor uit. De werkmonitor geeft een uniek landelijk, regionaal en organisatie-specifiek beeld van de resultaten van alle trajecten naar betaald werk die voor mensen met psychische problemen worden aangeboden.
Phrenos voert de werkmonitor uit in opdracht van Het Convenant Sterk door Werk. Zij hebben als doel een impuls te geven aan duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid door bewezen effectieve arbeidsre-integratiemethodieken breed beschikbaar te stellen. De werkmonitor geeft een compleet beeld of deze doelstellingen daadwerkelijk worden bereikt.

Openbaar dashboard

In november 2023 is in samenwerking met Hoofdzaak Werk, Divosa en Akwa GGZ, de eerste versie van het openbaar dashboard van de landelijke werkmonitor beschikbaar gesteld! U kunt deze direct inzien via: https://werkmonitor.ggzdataportaal.nl/landelijk.

Waarom deze werkmonitor?

De resultaten van de werkmonitor worden zowel op landelijk niveau, als op het niveau van de organisatie en de regio gepresenteerd en dienen daarmee de volgende doeleinden:
1. Leren en verbeteren: De resultaten van de werkmonitor worden zowel op het niveau van de organisatie die de trajecten naar betaald werk aanbieden, als op het niveau van de arbeidsmarktregio teruggekoppeld via kwaliteitsrapportages. In deze kwaliteitsrapportages worden de resultaten van de organisatie of regio vergeleken met een landelijk gemiddelde of vergelijkbare regio. Hiermee krijgen organisaties en regio’s inzicht in wat er goed gaat en wat beter kan en kunnen we hen ondersteunen in het leren en verbeteren van hun trajecten naar betaald werk.
2. Regionale samenwerking: De werkmonitor geeft de regio inzicht in welke trajecten naar betaald werk worden aangeboden en hoe dit aanbod verdeeld is én inzicht in welke geldstromen hierbij worden genut. Hiermee faciliteren we regio’s om binnen de regio goede samenwerkingsstructuren op te zetten, zodat de inzet van trajecten naar betaald werk voor de doelgroep optimaal kan worden benut.
3. Landelijk en lokaal beleid: Het verkregen inzicht kan ook gebruikt worden om beleid te bepalen op zowel landelijk als lokaal niveau. Zo kan het helpen om bij te sturen op de inzet van bepaalde trajecten naar betaald werk, of gebruikt worden als verantwoordingsinstrument om landelijke of lokale regelingen uit te voeren.

Gefaseerde opbouw werkmonitor

Het opbouwen van een werkmonitor vereist veel afstemming met verschillende partijen. Om alle gewenste informatie te verzamelen is een gefaseerde opbouw noodzakelijk.

Fase 1: IPS monitor: In deze eerste fase wordt alle gewenste informatie over de IPS-trajecten verzameld. Organisaties die IPS aanbieden verzamelen informatie over het aantal IPS-trajecten, het aantal mensen dat een betaalde baan heeft gevonden en de uitstroomcijfers. Deze informatie wordt vervolgens uitgesplitst voor de verschillende arbeidsmarktregio’s waarin ze actief zijn, hoe het traject gefinancierd is en onder welke doelgroep de cliënt valt. De eerste informatie is begin 2023 uitgevraagd. De eerste kwartaalrapporten zijn inmiddels gedeeld en het landelijk rapport is op deze pagina te vinden.
Fase 2: Werkmonitor ggz: Vervolgens breiden we de IPS-monitor uit tot een werkmonitor ggz met informatie over andere arbeidsre-integratietrajecten die in de ggz worden aangeboden. De volgende trajecten worden, naast IPS, verzameld: UWV werkfit of Naar werk trajecten, jobcoaching, IRB, Werk als Beste Zorg, of andere trajecten die leiden tot betaald werk. Ook deze informatie wordt door ggz-organisaties verzameld op het niveau van de arbeidsmarktregio en hoe het traject is gefinancierd. De werkmonitor ggz is vanaf 1 oktober 2023 operationeel. De eerste resultaten zullen eind 2023 worden gedeeld.
Fase 3: Werkmonitor Hoofdzaak Werk: Tot slot breiden we in fase 3 de werkmonitor uit met arbeidsre-integratietrajecten voor mensen met psychische aandoeningen die buiten de ggz worden aangeboden, door bijvoorbeeld de gemeente of UWV. Deze informatie wordt binnen de arbeidsmarktregio’s zelf verzameld en verwerkt in de werkmonitor samen met alle arbeidsre-integratietrajecten die binnen de ggz worden uitgevoerd. De verwachting is dat deze monitor april 2024 operationeel is en de eerste resultaten worden medio 2024 verwacht.

Uitvoering werkmonitor

Bij de uitvoering van de werkmonitor zijn verschillende partijen betrokken. Welke rol iedere partij speelt in de uitvoering van de werkmonitor is terug te vinden in dit overzicht voor de werkmonitor ggz.

Hieronder lichten we kort toe welke partijen zich bezighouden met welk onderdeel van de werkmonitor.

Kenniscentrum Phrenos: Phrenos coördineert het gehele proces van de werkmonitor. Dit houdt onder andere in dat ze ggz-organisatie faciliteren in de aanlevering en verwerking van de data, het proces voor het maken van keuzes en richtingen voor de werkmonitor coördineren, afstemmen met alle veldpartijen, resultaten bespreken en presenteren en de kwaliteitsrapportages en het landelijk rapport (mede) ontwikkelen en terugkoppelen.
Divosa: Divosa coördineert het project Hoofdzaak Werk en is er verantwoordelijk voor dat de resultaten van de werkmonitor op een goede manier worden gebruikt voor het lokale en landelijke beleid bij de arbeidsmarktregio’s en het Convenant Sterk door Werk.
Akwa GGZ: Akwa GGZ ondersteunt in de infrastructuur van aanleveren voor de werkmonitor via het GGZ dataportaal en door middel van datakwaliteitscontroles. Daarnaast genereert Akwa GGZ via het GGZ dataportaal de kwaliteitsrapportages voor de ggz-organisaties en arbeidsmarktregio’s en zal Akwa GGZ op termijn het landelijk dashboard voor de werkmonitor gaan vormgeven. Met behulp van deze kwaliteitsrapportages en het landelijk dashboard faciliteert Akwa GGZ in het datagedreven leren. Kenniscentrum Phrenos en Akwa hadden al een bestaande infrastructuur rondom het monitoren van uitkomstdata voor IPS-trajecten. Meer informatie over deze samenwerking is hier te vinden.
Ggz-organisaties: De ggz-organisaties leveren ieder kwartaal informatie aan over hun trajecten naar werk voor de werkmonitor ggz voor hun eigen organisatie en de arbeidsmarktregio’s waarin ze actief zijn. Ieder kwartaal krijgen ze de resultaten van hun trajecten teruggekoppeld en deze informatie kunnen ze gebruiken om te leren en te verbeteren.
De arbeidsmarktregio’s: De arbeidsmarktregio’s zijn er voor verantwoordelijk dat de regionale samenwerkingen tot stand komen en zullen daarom de resultaten uit de kwaliteitsrapportages gaan gebruiken om hierop bij te sturen en lokaal beleid op te voeren. Ook faciliteren de procesregisseurs van de arbeidsmarktregio’s in het aanjagen dat de juiste informatie op tijd wordt aangeleverd.

Mocht je als ggz-organisatie nog niet zijn aangesloten bij de werkmonitor en wel graag deelnemen? Lees dan de informatiefolder door en neem contact op met Lars de Winter.

Plannen voor de toekomst

Op het moment van schrijven is de werkmonitor nog in opbouw. Om de resultaten breder beschikbaar te stellen en gebruikers beter te ondersteunen bij het gebruik van de werkmonitor staan de volgende activiteiten nog op de planning
1. Een dynamisch landelijk dashboard: Via een landelijk dashboard willen we de landelijke en regionale cijfers en inzichten voor een breder publiek beschikbaar stellen. Hiervoor willen we een openbaar dashboard online beschikbaar stellen waarbij de landelijke cijfers beschikbaar worden gesteld en daarnaast op een dynamische manier de regionale inzichten getoond kunnen worden. Een eerste versie van het dashboard komt begin oktober 2023 beschikbaar en zal hierna verder geupdate worden naar een uitgebreidere versie.
2. Gebruikershandreiking: Wanneer de monitor in zijn geheel operationeel is zal Phrenos, in samenwerking met Divosa en Akwa GGZ, willen toewerken naar een gebruikershandreiking die organisaties en regio’s ondersteunt in het datagedreven leren.

Publicaties

Zie hier het eerste landelijke rapport van de Werkmonitor fase 2: 

Resultaten landelijke werkmonitor fase 2 Kwartaal 3, 2023
Februari 2024
Lars de Winter
Kenniscentrum Phrenos

Inmiddels is het landelijk rapport met de resultaten van het tweede kwartaal 2023 verschenen:

Resultaten IPS-trajecten landelijke werkmonitor, Kwartaal 2 2023
oktober 2023
Lars de Winter en Niels van Rhijn
Kenniscentrum Phrenos

Eerdere kwartaalrapporten

Resultaten IPS-trajecten landelijke werkmonitor, Kwartaal 1 2023
juni 2023
Lars de Winter & Niels van Rhijn
Kenniscentrum Phrenos

Lars de Winter & Niels van Rhijn. Resultaten IPS-trajecten landelijke werkmonitor, Kwartaal 4 2022. Kenniscentrum Phrenos, 13 april 2023. Download

Meer weten over de werkmonitor?

Neem contact op met de projectleider van de werkmonitor: Lars de Winter via Lwinter@kcphrenos.nl.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top