Skip to: Werkmonitor Hoofdzaak Werk

Kenniscentrum Phrenos website

Werkmonitor Hoofdzaak Werk

Kenniscentrum Phrenos is in november 2022 gestart met het opzetten van een werkmonitor voor het project Hoofdzaak Werk binnen het Convenant Sterk door Werk.

Het Convenant Sterk door Werk heeft als doel een impuls te geven aan duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid door bewezen effectieve arbeidsre-integratiemethodieken breed beschikbaar te stellen.
Om inzicht te krijgen of de doelstellingen van het convenant worden bereikt brengen we via een werkmonitor de resultaten in kaart die in de arbeidsmarktregio’s en bij de uitvoerende programma’s binnen en buiten de ggz worden bereikt.

Opbouw werkmonitor

Het opbouwen van een werkmonitor vereist veel afstemming met verschillende partijen. Kenniscentrum Phrenos heeft echter al een bestaande infrastructuur rondom het monitoren van uitkomstdata voor IPS-trajecten in samenwerking met Akwa GGZ en het GGZ dataportaal. Meer informatie over deze samenwerking is hier te vinden. Om alle gewenste informatie te verzamelen is een gefaseerde opbouw noodzakelijk. De verschillende fases worden hieronder beschreven.

Drie fasen

Fase 1: Uitbreiding IPS monitor: In deze eerste fase breiden we de bestaande IPS-monitor uit zodat het de gewenste informatie heeft voor Hoofdzaak Werk. Informatie over het aantal IPS-trajecten, het aantal mensen dat een betaalde baan heeft gevonden en de uitstroomcijfers worden door de IPS-programma’s verzameld. Deze informatie wordt vervolgens uitgesplitst voor de verschillende arbeidsmarktregio’s waarin het IPS-programma actief is, op basis van hoe het traject gefinancierd is en onder welke doelgroep de cliënt valt. De eerste informatie wordt begin 2023 uitgevraagd.

Lars de Winter & Niels van Rhijn. Resultaten IPS-trajecten landelijke werkmonitor, Kwartaal 4 2022. Kenniscentrum Phrenos, 13 april 2023. Download

Fase 2: Werkmonitor GGZ: Wanneer de IPS monitor uit fase 1 operationeel is, breiden we deze monitor uit met informatie over andere arbeidsre-integratietrajecten die in de ggz worden aangeboden. Ook deze informatie wordt door ggz-organisaties verzameld op het niveau van de arbeidsmarktregio. De verwachting is dat deze monitor medio 2023 operationeel is.

Fase 3: Werkmonitor Hoofdzaak Werk: Tot slot breiden we in fase 3 de werkmonitor uit met arbeidsre-integratietrajecten voor mensen met psychische aandoeningen die buiten de ggz worden aangeboden, door bijvoorbeeld de gemeente of UWV. Deze informatie wordt binnen de arbeidsmarktregio’s zelf verzameld en verwerkt in de werkmonitor samen met alle arbeidsre-integratietrajecten die binnen de ggz worden uitgevoerd. De verwachting is dat deze monitor eind 2023 operationeel is.

Gebruik werkmonitor

Deze werkmonitor levert informatie op die van nut is voor de organisaties die de trajecten uitvoeren, de procesregisseurs die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’s en de landelijke stuurgroep van het Convenant Sterk door Werk. Voor iedere betrokken organisatie, arbeidsmarktregio en de stuurgroep zal Phrenos, mede met hulp van het GGZ dataportaal van Akwa GGZ, ieder kwartaal kwaliteitsrapportages maken. Deze kwaliteitsrapportages geven op een gebruiksvriendelijke manier een beeld van het aantal cliënten met een arbeidsre-integratietraject en de resultaten van deze trajecten. Ook zullen we concrete leer- en verbeterpunten meesturen en de betrokkenen ondersteunen in het datagedreven leren en samenwerken binnen de arbeidsmarktregio’s.

Meer weten over de werkmonitor?

Neem contact op met de projectleider van de werkmonitor: Lars de Winter via Lwinter@kcphrenos.nl.

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top