Skip to: Generieke module Zingeving in de psychische hulpverlening

Kenniscentrum Phrenos website

  • De meeste patiënten en naasten vinden aandacht voor zingeving in de behandeling van hun psychische klachten belangrijk. Zingeving is in deze standaard gedefinieerd als het proces waarin mensen richting geven aan hun leven op basis van wat voor hen het meest belangrijk of betekenisvol is. Voor patiënten en naasten is zingeving een belangrijk onderwerp bij herstel […]

  • Achtergrond De methode is ontwikkeld door Paul Andreoli (gezondheidszorgpsycholoog) en Benno Wiegers (SPV ouderenpsychiatrie) in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos. Aanleiding is dat zin en zingeving nog zo vaak onvervulde zorgbehoeften zijn. (Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019; Kroon e.a., Nieuw Amerongen e.a.2020., Enquête Akwa GGZ 2020. Zie ook Generieke Module Zingeving.) Deelnemers aan […]

  • In het project BE-Grip werkt Kenniscentrum Phrenos samen met MIND, ESHPM, Verwey-Jonker Instituut, CCE, de Nederlandse ggz, VNG, Valente, Movisie, Trimbos-instituut, CCV en IVO aan een betere aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. Wat is het doel? Vanuit het ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip wordt ingezet op regionale netwerken waarin praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen […]

  • De WGB is een gecombineerde behandel- en re-integratiemethode om mensen met veel voorkomende psychische aandoeningen te helpen bij het re-integreren in regulier betaald werk. Het betreft een gecombineerde behandel- en re-integratieaanpak. Werk maakt vaak een groot deel van ons leven uit en is een belangrijke factor in het ervaren gevoel van welzijn. Betaald werk blijkt […]

  • ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ is een training ontwikkeld door, voor en in co-creatie met cliënten met mentale gezondheidsproblemen. De training is gebaseerd op de Positieve Psychologie en focust vooral op zaken die goed gaan bij de deelnemers, zonder te ontkennen dat er ook zaken niet goed gaan in het leven. Het richt […]

  • Tijdens het NIPA-najaarscongres toonden wij een aantal geselecteerde Product FLASHES; een paar korte filmpjes waarin aansprekende, praktische autismeproducten worden gepitcht: PRODUCT Beschrijving Filmpje ZEEF-methodiek Om meer te leren over de eigen executieve functies en verdere ontwikkelingsmogelijkheden te ontdekken is de ZEEF-methodiek ontwikkeld door Hogeschool Leiden en professionals uit de ggz-praktijk. ZEEF staat voor zelfregulatie en […]

  • Overal in het land zien we nieuwe vormen van samenwerking ontstaan tussen ggz en welzijn, buurtteams en ervaringsdeskundigen. Het Integraal Zorg Akkoord geeft deze ontwikkeling nog een extra impuls. Hoe kun je deze werelden verbinden? Hoe werk je zo samen dat de mensen om wie het gaat hier écht baat bij hebben? Movisie, Trimbos-instituut en […]

  • Dit Toetsingskader voor Opleidingen Ervaringsdeskundigheid biedt de opleidingen ervaringsdeskundigheid de mogelijkheid de specifieke ervaringsdeskundige inhoud en het bijbehorende niveau te laten toetsen en zo zicht te houden op de eigen kwaliteit en ontwikkeling. Het diploma of certificaat van een positief beoordeelde opleiding biedt toegang tot passende niveau in het beroepsregister van ervaringsdeskundigen. De toetsing vormt […]

  • Ongeveer één op de zeven jongeren in economisch hoog ontwikkelde landen heeft veel moeite om de overgang van (verplicht) onderwijs naar werk te maken en valt in de categorie: ‘niet in opleiding, training of aan het werk’ zijn (not in education, employment or training: NEET). Deze groep is maatschappelijk min of meer afgehaakt. Er zijn […]

  • In Engeland wordt geëxperimenteerd met het inzetten van de in Finland ontwikkelde Open Dialogue (OD)-benadering bij acute psychiatrische problemen. Een belangrijk kenmerk van deze benadering is het betrekken van het sociale netwerk (familie en vrienden) van de cliënt bij de behandeling van het psychische probleem. Dialogisme, het bevorderen van de dialoog, staat daarbij voorop. De […]

Back To Top