Skip to: Over goede zorg

Kenniscentrum Phrenos website

Over goede zorg

Ons uitgangspunt is dat mensen met ernstige psychische problemen de best mogelijke behandeling, begeleiding en ondersteuning moeten krijgen. Daarbij denken we onder andere aan integrale domeinoverstijgende zorg in samenwerking met het betrokken netwerk, zorg die goed toegankelijk is en gebaseerd op continuïteit, aansluit op individuele zorgbehoeften en verschillende dimensies van herstel ondersteunt, investeert in een goede werkrelatie en bewezen effectieve interventies biedt.

Goede zorg aanbieden: vakmanschap in de GGZ

Goede zorg is een breed thema, dat steeds in beweging is. De laatste jaren zijn diverse landelijke initiatieven gestart voor het bevorderen van goede zorg. Ook is veel bekend over de inhoud van een passend behandelaanbod in goede zorg, welke is beschreven in kwaliteitstandaarden. Daarnaast wordt binnen Phrenos aandacht besteedt aan goede zorg via verschillende lerende netwerken. Onderstaand vindt u een overzicht van landelijke initiatieven, relevante standaarden en lerende netwerken. Binnen het thema Goede zorg leggen we verbinding tussen deze initiatieven, kwaliteitsstandaarden en lerende netwerken.

Daarnaast focussen we ons binnen het thema Goede zorg op de vraag hoe doe je dat nu in de uitvoering van goede zorg? Hoe organiseer je optimale processen en randvoorwaarden voor het bieden van goede zorg? En hoe kun je kennis uit de beschikbare kwaliteitsstandaarden toepassen binnen een continue leercyclus in de dagelijkse praktijk? Het streven is dat verdieping rond deze vragen bijdraagt aan het versterken van vakmanschap van professionals in de GGz. Daarbij besteden we onder andere aandacht aan de volgende deelthema’s:

Toepassen kwaliteitsstandaarden

 • Naleving van kwaliteitsstandaarden: wat lukt wel/niet, wat kan helpen?
 • Vormgeven continue leercyclus rond standaarden
 • Casuïstiek bespreking rond inhoud van kwaliteitstandaarden
 • Verhouding en samenhang tussen zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules. Hoe ga je met een transdiagnostische blik door de aanbevolen zorg?
 • Implementatie methoden en strategieën voor het toepassen van kwaliteitsstandaarden
 • Samenhang met netwerken LVB, NIPA, NVP, somatische gezondheid

Optimale processen en randvoorwaarden

 • Het welbevinden en binden van zorgprofessionals in de ggz
 • Domeinoverstijgende netwerkzorg: samenwerking met sectoren en het informele netwerk (ism het lerende netwerk)
 • Inzet van ervaringsdeskundigheid (i.s.m. het lerende netwerk)
 • Optimale inzet van technologie
 • Aandacht voor LVB in de GGZ (i.s.m. het lerende netwerk)
 • Het organiseren van toegankelijke zorg
 • Het organiseren van ‘vrije ruimte’
 • Investeren in een goede werkrelatie

Landelijke initiatieven rond goede zorg

Goede zorg is een breed thema dat op verschillende manieren kan worden gedefinieerd. Er zijn de afgelopen jaren diverse rapporten en initiatieven verschenen met als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren en goede zorg te waarborgen. Zo verscheen in 2021 het netwerk Samen over de brug voor het toepassen van de principes in het Plan van aanpak Over de brug, waarin verschillende partijen uit de ggz, sociaal domein en ervaringsdeskundigen de krachten willen binden om bestaande initiatieven te verbinden en versterken. In dit Plan van aanpak zijn 12 kenmerken van goede zorg beschreven waar betrokken partijen zich voor willen inzetten. Meer recent kwam het rapport De GGz uit de knel beschikbaar, waarin zes bouwstenen worden uitgewerkt vanuit pilots en experimenten die perspectief bieden en een bijdrage kunnen leveren aan een hervorming van en beweging in de ggz. De initiatiefnemers van Redesign psychiatrie willen de transitie aanjagen naar een betrouwbaar, toegankelijk en flexibel geestelijk gezondheidszorgnetwerk. Dit doen ze vanuit innovatie, onderzoek en beweging (scholing). Het gedachtegoed van Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) gaat ervan dat we vanuit de vraag van de cliënt een antwoord moeten vinden in een veel ruimer palet van mogelijke interventies dan momenteel in de ggz geboden wordt, waarbij nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein worden betrokken. Binnen Radicale vernieuwing langdurige ggz denkt men aan een ggz waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de regels, protocollen of gewoontes. Een ggz waar het gaat om wat van waarde is voor de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. De actiegroep Red de GGZ maakt zich zorgen over de verschraling van de specialistische ggz, waarin wachtlijsten groeien en klinieken moeten sluiten. Dit proberen ze tegen te gaan door middel van acties en het verspreiden van informatie, nieuws en ervaringsverhalen.

Kwaliteitsstandaarden Goede zorg

Goede zorg voor mensen met ernstige psychische problemen bestaat ook uit een goed en passend behandelaanbod. De inhoud van een goed en passend behandelaanbod is beschreven in een reeks kwaliteitstandaarden.

Naar het overzicht van Kwaliteitsstandaarden die relevant zijn voor de doelgroep en missie van Phrenos.

Kernthema’s en lerende netwerken van Phrenos

Binnen Phrenos besteden we aandacht aan 6 kernthema’s: Herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid; Participatie en rehabilitatie; Mensenrechten en destigmatisering; Domeinoverstijgende zorg en Zorggerelateerde preventie. Deze kernthema’s richten zich allen in meer of mindere mate op inhoudelijke aspecten van goede zorg voor mensen met ernstige psychische problemen. Dit gebeurt deels via lerende netwerken. Zo wordt aandacht besteed aan goede en passende zorg door middel van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen het lerend netwerk Herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid; door middel van de inzet van naasten binnen het lerende netwerk Herstel in de triade en  het PlatformFamilie-ervaringsdeskundheid. Het lerend netwerk Leefstijl en somatische gezondheid zet zich in voor goede zorg rond leefstijl van mensen met ernstige psychische problemen; het Platform IPS voor goede en passende zorg rond werk; het lerend netwerk NIPA  voor goede en passende zorg voor mensen met autisme; het lerend netwerk Netwerk Vroege Psychose (NVP) voor goede en passende zorg voor mensen met een (vroege) psychose; en het lerend netwerk LVB in de GGZ zet zich in voor goede, passende en inclusieve zorg in de ggz voor mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.

Binnen het thema Goede zorg leggen we verbinding met deze thema’s en met de lerende netwerken binnen deze thema’s.

Lerend netwerk Goede zorg: samen leren en verbeteren

Onder deelnemende instellingen van Phrenos starten we een lerend netwerk Goede zorg, voor het bevorderen van gezamenlijk leren en kennisontwikkeling rond de centrale vragen:

 • waar loop je tegenaan bij het vormgeven van goede zorg?
 • hoe borg je kwalitatief goede zorg in je organisatie?

In de eerste helft van 2024 starten we met het organiseren van een cyclus van (online) netwerkbijeenkomsten van 1,5 uur, waarin leervragen, casuïstiek en kennisuitwisseling rond beide hoofdthema’s aan bod komen. Deze online bijeenkomsten zullen deels het karakter krijgen van webinars en deels van vormen rond onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

 

Back To Top