Skip to: Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel

In de GGz en verslavingszorg zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam, in het primaire proces maar ook in staffuncties. Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) beoogt de essentie te vatten van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid in de breedst mogelijke zin. Het omschrijft de belangrijkste (kern)taken en bijbehorende competenties van ervaringsdeskundigen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Op grond van deze algemene beschrijving is een differentiatie gemaakt naar mbo-3, mbo-4 en hbo. Het BCP-E is nadrukkelijk geen functieprofiel waarin beschreven staat wat de desbetreffende ervaringsdeskundige moet doen, kennen en kunnen. Wel kan op basis van het BCP-E een functieprofiel worden samengesteld.

Voor zorginstellingen is het BCP-E behulpzaam om de verschillende taken en functies voor ervaringsdeskundigheid te onderscheiden. Scholingsinstituten kunnen het profiel gebruiken als basis voor het opzetten van een curriculum voor hun opleidingen. Bovendien kan het BCP-E worden ingezet als:

  • referentiekader voor de (ervaren) ervaringsdeskundige om haar functioneren te toetsen, te ontwikkelen en te onderhouden
  • middel in discussies over de ontwikkeling van het beroep
  • basis voor HRM-beleid
  • bron voor voorlichting en informatie voor toekomstige ervaringsdeskundigen

Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) is geschreven door HEE, het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, GGZ Nederland en MOVISIE. Adviseurs waren ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel
Marianne van Bakel, Sonja van Rooijen, Dienke Boertien, Joost Kamoschinski, Sonja Liefhebber en Maaike Kluft
GGZ Nederland, Trimbos-instituut, HEE en Kenniscentrum Phrenos
Back To Top