Skip to: Vergroten toegankelijkheid WRAP: implementatieonderzoek

Kenniscentrum Phrenos website

Vergroten toegankelijkheid WRAP: implementatieonderzoek

Start: 2022
Afgerond: mei 2024

De volledige titel van dit project was: Vergroten van de kwaliteit en toegankelijkheid van WRAP in herstelinitiatieven voor mensen met aanhoudende psychische problematiek in meerdere zorgsettings. Het is een tweejarige implementatiestudie  gefinancierd door ZonMw, uitgevoerd door Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos, samen met Enik (Lister), Fameus van GGz Breburg, Herstelacademie Haarlem en Meer, Hersteltalent, IxtaNoa, GGz Oost-Brabant en Steunpunt GGz Utrecht.

Dit implementatie-onderzoek kreeg gaandeweg tevens het karakter van een actie-onderzoek, waarin inzicht in de betekenis van ruimte voor ervaringskennis een drijvende kracht was.

Inhoud

In Nederland is Wellness Recovery Action Plan (WRAP) nog beperkt toegankelijk voor mensen die kampen met aanhoudende psychische problemen en in zorg zijn bij de POH-GGZ, Basis-ggz of bij wijkteams, terwijl zij misschien veel aan WRAP kunnen hebben. Door onbekendheid van WRAP en het aanbod van herstelinitiatieven komen ze er echter niet mee in aanraking.
Met dit project onderzochten we of het lukte om een samenwerking tussen herstelinitiatieven en andere stakeholders te realiseren, of mensen inderdaad interesse voor WRAP hadden en wat zij ervan vonden. Met het project kregen we ook zicht op de randvoorwaarden voor een structurele samenwerking en  het profileren en positioneren van herstelinitiatieven, zelfhulp en ervaringsdeskundigheid.

Het onderzoek richtte zich op de volgende vragen:
1. Hoeveel mensen worden bereikt? Wat zijn resultaten van de implementatie en samenwerking rond WRAP? Wordt het beoogde bereik (15 – 20 WRAP deelnemers via de samenwerkingspartner) behaald? Hoeveel cliënten hebben deelgenomen aan WRAP en hoeveel hebben de cursus afgemaakt? Wat zijn eventuele redenen om af te zien van deelname of om vroegtijdig te stoppen?
2. Wat zijn de werkzame elementen, belemmerende en bevorderende factoren en randvoorwaarden voor de implementatie en samenwerking? Hierbij wordt onder andere gekeken naar hoe cliënten geïnformeerd worden over WRAP, de tevredenheid over de samenwerking, randvoorwaarden voor implementatie, en borging van de aanpak (hoe zorg je dat effect beklijft?).
3. Wat is de impact van WRAP op het persoonlijk herstel van de cliënten die via de nieuwe zorgsettings zijn binnengekomen?

Resultaten

In het rapport ‘Samenwerken rond WRAP: Een actieonderzoek naar het vergroten van de ruimte voor ervaringskennis door het werken aan de toegankelijkheid van WRAP binnen de eerste lijn, het sociaal domein en het onderwijs’ leest u meer over opzet, uitvoering en resultaten van het onderzoek.

Samenwerken rond WRAP: Een actieonderzoek naar het vergroten van de ruimte voor ervaringskennis door het werken aan de toegankelijkheid van WRAP binnen de eerste lijn, het sociaal domein en het onderwijs
mei 2024
Jenny Boumans, Dienke Boertien, Nicole van Erp
Trimbos-instituut / Kenniscentrum Phrenos

In het infosheet staat informatie voor huisartsen, poh-ggz, eerstelijns- en schoolpsychologen, sociaal werkers en andere hulpverleners uit de eerste lijn, onderwijs en sociaal domein  over de betekenis en vindplaatsen van WRAP.

Infosheet Wellness Recovery Action Plan (WRAP) voor huisartsen, poh-ggz, eerstelijns- en schoolpsychologen en sociaal werkers
mei 2024
Dienke Boertien, Nicole van Erp en Jenny Boumans
Kenniscentrum Phrenos / Trimbos-instituut

Webinar

Op 26 juni 2024 van 12.00 tot 13.15 uur worden de resultaten toegelicht in een lunchwebinar.
Meer informatie en aanmelden

 

Lees voor mooie voorbeelden uit dit project: Voortgang implementatie WRAP

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top