Skip to: Vergroten toegankelijkheid WRAP: implementatie-onderzoek

Kenniscentrum Phrenos website

Vergroten toegankelijkheid WRAP: implementatie-onderzoek

De volledige titel van dit project is: Vergroten van de kwaliteit en toegankelijkheid van WRAP in herstelinitiatieven voor mensen met aanhoudende psychische problematiek in meerdere zorgsettings. Het is een tweejarige implementatiestudie (2022-2023) gefinancierd door ZonMw, uitgevoerd door Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos, samen met Enik (Lister), Fameus van GGz Breburg, Herstelacademie Haarlem en Meer, Hersteltalent, IxtaNoa, GGz Oost-Brabant en Steunpunt GGz Utrecht.

Inhoud

In Nederland is Wellness Recovery Action Plan (WRAP) nog beperkt toegankelijk voor mensen die kampen met aanhoudende psychische problemen en in zorg zijn bij de POH-GGZ, Basis-ggz of bij wijkteams, terwijl zij misschien veel aan WRAP kunnen hebben. Door onbekendheid van WRAP en het aanbod van herstelinitiatieven komen ze er echter niet mee in aanraking. Met dit project onderzoeken we of het lukt om een samenwerking tussen herstelinitiatieven en andere stakeholders te realiseren, of mensen inderdaad interesse voor WRAP hebben en wat zij ervan vinden. Aan het eind van het project hopen we ook zicht te hebben op wat de randvoorwaarden voor een structurele samenwerking zijn. Het project draagt tevens bij aan het profileren en positioneren van herstelinitiatieven, zelfhulp en ervaringsdeskundigheid.

Het onderzoek richt zich op de volgende vragen:
1. Hoeveel mensen worden bereikt? Wat zijn resultaten van de implementatie en samenwerking rond WRAP? Wordt het beoogde bereik (15 – 20 WRAP deelnemers via de samenwerkingspartner) behaald? Hoeveel cliënten hebben deelgenomen aan WRAP en hoeveel hebben de cursus afgemaakt? Wat zijn eventuele redenen om af te zien van deelname of om vroegtijdig te stoppen?
2. Wat zijn de werkzame elementen, belemmerende en bevorderende factoren en randvoorwaarden voor de implementatie en samenwerking? Hierbij wordt onder andere gekeken naar hoe cliënten geïnformeerd worden over WRAP, de tevredenheid over de samenwerking, randvoorwaarden voor implementatie, en borging van de aanpak (hoe zorg je dat effect beklijft?).
3. Wat is de impact van WRAP op het persoonlijk herstel van de cliënten die via de nieuwe zorgsettings zijn binnengekomen?

Beoogde resultaten

We maken een infosheet en routekaart om WRAP breed toegankelijk te maken d.m.v. samenwerking tussen herstelinitiatieven, POH-GGZ en sociale wijkteams. De opgedane kennis willen we verspreiden via websites en een aantal landelijke bijeenkomsten. Tot slot publiceren we een artikel met de onderzoeksbevindingen.

Lees voor mooie voorbeelden uit dit project: Voortgang implementatie WRAP

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top