Skip to: Kompas zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek

Kenniscentrum Phrenos website

Kompas zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek

In december 2020 is Phrenos gestart met de ontwikkeling van het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe zorg en sociaal domein kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie (voorheen: Regionale Quickscan). Dit instrument helpt regio’s, organisaties en teams met het vormgeven van samenhang, kwaliteit en innovatie rondom zorg en ondersteuning voor mensen met complexe ggz-problemen. Dit door ZonMw gefinancierde project draagt bij aan de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en sluit tevens naadloos aan bij de opgaven zoals genoemd in het Integraal Zorgakkoord. Het Kompas is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos, Mind, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland.

Kwaliteit van leven voor mensen met complexe ggz-problematiek

In dit project hebben we met actieonderzoek het Kompas ontwikkeld. In vijf regio’s brengen we met het Kompas de kwaliteit en samenhang van de zorg en ondersteuning in beeld om op basis daarvan verbeteracties op te stellen. Het cliëntenperspectief staat hierbij centraal. Binnen elke regio leidt de uitvoering tot een regionale eindrapportage en verbeteragenda. Daarnaast bundelen en delen we de geleerde lessen uit elke regio om zo de opgedane kennis verder te verspreiden en landelijk te agenderen. Deelname aan het project helpt regio’s bij het optimaliseren van zowel de inhoud van de zorg en ondersteuning voor mensen met complexe ggz-problematiek als de samenwerking tussen alle betrokken partijen en stakeholders. Een optimaal zorg- en ondersteuningsaanbod en samenwerking tussen partijen kan vervolgens een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een complexe zorgvraag.

Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven
Eerste herziene uitgave, 2023
Christine Kuiper en Jessica de Nijs
Kenniscentrum Phrenos

Aanpak kompas

Dit onderzoek bestaat uit drie fasen waarvan de eerste het ontwikkelen van een Kompas is. Vervolgens toetsen en verrijken we deze in vijf regio’s (inclusief een pilotregio). In elke regio wordt informatie op uitvoeringsniveau verzameld via:
a. Individuele interviews met (ervaringsdeskundige) professionals en managers vanuit de deelnemende organisaties over de dagelijkse uitvoering (inhoud en organisatie);
b. Groepsinterviews/focusgroepen met cliënten en naasten (inhoud en organisatie);
c. Groepsinterviews/focusgroepen met maatschappelijke partners die niet in de kerngroep zitten, bijvoorbeeld huisartsen, politie/wijkagent, woningbouwcorporaties, wijkteams.
Tot slot bundelen we de uitkomsten van het Kompas in een rapportage met Landelijke Lessen.

Regionale deelname

Indien regio’s deelnemen aan het Kompas, vormen we allereerst een regionale stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemende partijen, cliënten en naasten. Elke regionale stuurgroep wijst een regionale projectleider c.q. secretaris aan. De regionale stuurgroep is het aanspreekpunt gedurende de looptijd van de Kompas en verantwoordelijk voor de praktische impact en verspreiding van het traject.
Vervolgens organiseren we een regionale kick-off waarin de onderzoekers ter toetsing en aanvulling een samenvatting van de bestaande situatie presenteren. Ook lichten we het doel en het proces van het Kompas toe. Samen met de aanwezigen brengen we in kaart waar de behoefte ligt om op te focussen. De beoogde doelgroep van deze kick-off bestaat uit bestuurders (of een vertegenwoordiger) van de deelnemende organisaties, cliënten, naasten en maatschappelijke partners zoals huisartsen, politie/wijkagent, woningbouwcorporaties, wijkteams.
Na uitvoeren van de interviews en uitwerken in een regionale eindrapportage, volgt per regio een werkconferentie om de uitkomsten van het Kompas te presenteren aan de direct betrokken partijen. Deze conferenties leveren per regio een set aan aanbevelingen en verbeteracties op. Iedere regio gaat vervolgens aan de slag met het uitvoeren van de in de werkconferentie vastgestelde aanbevelingen en verbeterpunten. Na één jaar volgt een follow-uponderzoek om te toetsen in hoeverre het gelukt is om de voorgenomen acties uit te voeren.

Tijdspad

Het project is eind 2020 gestart en loopt t/m de zomer van 2023 (28 maanden).

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Christine Kuiper (ckuiper@kcphrenos.nl).

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top