Skip to: De Nederlandse versie van de I.ROC, die persoonlijk herstel meet, heeft voldoende psychometrische eigenschappen voor gebruik in de dagelijkse praktijk

Kenniscentrum Phrenos website

De Nederlandse versie van de I.ROC, die persoonlijk herstel meet, heeft voldoende psychometrische eigenschappen voor gebruik in de dagelijkse praktijk

De Individual Recovery Outcome Counter (I.ROC) is een gevalideerd meetinstrument bestaande uit een vragenlijst waarmee de mate van persoonlijk herstel van een cliënt gemeten kan worden. De uitkomst helpt mee om te bepalen waar een cliënt specifieke hulp bij nodig heeft. De I.ROC is ontwikkeld in Schotland en bestaat uit 12 vragen over vier onderdelen: Thuis; Kansen; Mensen en Empowerment. In deze Nederlandse studie (N=764 deelnemers) wordt verslag gedaan van het testen en de beoordeling van de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse vertaling van de I.ROC, gebruikt bij een populatie met ernstige psychische problemen die in een ambulante setting een niet-intensieve ambulante ondersteuning kregen. De deelnemers hadden een psychische stoornis, met name een stemmings- of angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis, in minder mate een psychotische stoornis. Om de convergente en discriminante validiteit te beoordelen werden naast de I.ROC de volgende vragenlijsten afgenomen: de Manchester Short Assessment of quality of life (MANSA), de Recovery Assessment Scale (RAS), de Pharmacotherapy Monitoring and Outcome Survey (PHAMOUS) en de Outcome Questionaire (OQ-45). Er werden drie metingen verricht met tussenpozen van drie maanden. De betrouwbaarheid van de I.ROC werd vastgesteld met de Intraclass Correlation Coefficient (ICC) van de test-retest analyse: met een waarde van 0.856 kan de betrouwbaarheid van de I.ROC excellent genoemd worden. De interne consistentie, uitgedrukt in Cronbach’s alpha, was met een waarde van 0.921 hoog. Uit de validiteitstest bleek dat de meeste items van de I.ROC significant correleerden met de relevante scores van de andere vragenlijsten (correlatiecoëfficiënten van 0.4 tot 0.9). De vrouwelijke cliënten scoorden significant hoger op de totale I.ROC score dan de mannen. De gevoeligheid voor verandering van de I.ROC was gering, evenals voor de OQ-45 overigens. De Nederlandse versie van de I.ROC heeft voldoende psychometrische eigenschappen om deze in de dagelijkse praktijk te gebruiken.
Beckers T, Koekkoek B, Hutschemaekers G, Rudd B, Tiemens B. (2022). Measuring personal recovery in a low-intensity community mental healthcare setting: validation of the Dutch version of the individual recovery outcomes counter (I.ROC). BMC Psychiatry. 2022 Jan 14;22(1):38.

Back To Top