Skip to: Gezocht: 2 nieuwe leden voor Psychosecongrescommissie

Kenniscentrum Phrenos website

Gezocht: 2 nieuwe leden voor Psychosecongrescommissie

In 2017 organiseert Kenniscentrum Phrenos het 13e Phrenos Psychosecongres. Het congresprogramma wordt voorbereid en vastgesteld door de congrescommissie. Vanwege de beëindiging per 2017 van het lidmaatschap van een tweetal leden is de commissie op zoek naar nieuwe leden. Gezien de huidige samenstelling qua beroepsgroepen/vertegenwoordiging* en de ondervertegenwoordiging vanuit het werkveld van de RIBW’s wordt gezocht naar:
– 1 ervaringsdeskundige
– 1 agogisch werker / SPH-er / evt. IPS-trajectbegeleider
Wij zoeken deze leden in de kring van het RIBW-werkveld. Voor de kandidaten geldt dat zij bekend zijn met de ontwikkelingen op het terrein van behandeling en/of rehabilitatie en/of herstelondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Zij hebben verder een duidelijke interesse in de verbetering van de kwaliteit van zorg en van de maatschappelijke participatie. Alleen medewerkers van de deelnemende instellingen kunnen deelnemen aan de congrescommissie.

Taken

– vaststellen van het thema, de titel en het programma (sprekers, middagsessies, posters);
– evalueren van het uitgevoerde programma;
– adviseren over het strategische en financiële kader van het congres aan de Algemene Congrescommissie. De commissie vergadert 4 à 6 x per jaar (vnl. telefonisch).
Commissieleden kunnen tijdens het congres ingezet worden voor de uitvoering van programmaonderdelen.
Commissieleden nemen gratis deel aan het congres met een evaluatiediner na afloop.
De benoeming van leden vindt plaats voor een aaneengesloten periode van vier jaar (met ten hoogste 1 x herbenoeming).
Bent u geïnteresseerd of weet u een collega/medewerker die interesse heeft voor de commissie dan vernemen wij dat graag – met vermelding voor welke vacature – uiterlijk vrijdag 24 maart via fkar@kcphrenos.nl. De commissie kiest vervolgens uit de voorgestelde kandidaten; de gekozen kandidaten worden ter benoeming voorgelegd aan de Deelnemersraad van Kenniscentrum Phrenos.

Back To Top