Skip to: Preventie van chronische problemen bij ggz-patiënten

Kenniscentrum Phrenos website

Preventie van chronische problemen bij ggz-patiënten

In Tijdschrift voor Psychiatrie verscheen in januari 2020 het artikel Voorkómen van stagnatie van herstel en chronische problemen bij patiënten in de ggz. De auteurs Chrisje Couwenbergh en Jaap van Weeghel (beiden Kenniscentrum Phrenos) doen hierin verslag van een veldraadpleging onder 34 Nederlandse experts uit verschillende deelterreinen van de Nederlandse ggz. Hen werd gevraagd welke mechanismen leiden tot stagnatie van herstel en ontstaan van chronische problematiek.

Risicofactoren

Risicofactoren waren bijvoorbeeld niet op tijd behandelen, het op jonge leeftijd beginnen van een aandoening, comorbide problemen zoals verslaving, cognitieve beperkingen en slaapproblemen.
Ook werden risicofactoren in de samenleving genoemd. Maakbaarheid en zelfredzaamheid worden normaal gevonden. Voor mensen met psychische aandoeningen wordt het daardoor lastiger om mee te doen in de maatschappij. Armoede en werkloosheid worden als risicofactoren voor een chronisch beloop gezien. (Zelf)stigma speelt hierbij ook een rol.
Ten slotte werden risicofactoren in de ggz zelf genoemd. De behandeling is nu veel gericht op symptoombestrijding en er is weinig aandacht voor het eigen verhaal en sociale en maatschappelijke rollen.

Verbetervoorstellen

De verbetervoorstellen die werden aangedragen liepen sterk uiteen, maar over een aantal zaken was men het eens.
In het artikel worden de volgende aanbevelingen gedaan:

-Vroege interventie /  screening op hoog risico
-Completere diagnostiek en behandeling
-Ruimte voor het persoonlijke verhaal
-Betrekken van familie en sociale omgeving
-Behoud van maatschappelijke rollen vanaf dag één
-Versterken van de samenwerking binnen de ggz en met het sociaal domein

Kijk voor het gehele artikel op de website van Tijdschrift voor Psychiatrie

Back To Top