Skip to: Slechts een klein deel van ouderen met schizofrenie is permanent hersteld, het grootste deel zit in een voortdurend wisselend herstelproces

Kenniscentrum Phrenos website

Slechts een klein deel van ouderen met schizofrenie is permanent hersteld, het grootste deel zit in een voortdurend wisselend herstelproces

Het concept herstel kan verschillend gedefinieerd worden: 1. klinisch herstel, opgevat als symptoomvrij, inclusief functioneel en maatschappelijk herstel; 2. persoonlijk herstel, door de cliëntenbeweging omschreven als een proces waarbij de cliënt een zoveel mogelijk zelf gekozen leven leidt. Als alleen naar het laatste model wordt gekeken verdwijnen de reëel bestaande verschillen tussen cliënten die door hun klinische symptomen beperkt zijn en cliënten die relatief normaal in de samenleving kunnen functioneren. Er is weinig onderzoek gedaan naar klinisch herstel bij oudere volwassenen met schizofrenie. In dit Amerikaanse longitudinale onderzoek (N=102) werd bij een groep met schizofrenie (55+) over een periode van 52 maanden gekeken naar de veranderingen in de prevalentie en patronen van klinisch herstel. Klinisch herstel werd opgevat als klinische remissie plus maatschappelijke integratie. Op baseline en na 52 maanden werd de Community Integration Scale afgenomen, die vier componenten meet: onafhankelijkheid; psychologische integratie; fysieke integratie en sociale integratie. Voor het meten van remissie werden schalen van de PANSS gebruikt. Op baseline voldeed 27% van de deelnemers aan de criteria voor klinisch herstel en bij de follow-up 21%. Uit de prospectieve analyse van de data werden vijf verschillende groepen onderscheiden. De personen in Groep 1 waren op beide meetmomenten volledig klinisch hersteld (12%); de personen in Groep 5 voldeden op beide meetmomenten aan geen enkel herstelcriterium (18%). De overige 70% voldeed op de verschillende meetmomenten aan een wisselend aantal criteria voor klinisch herstel. Groep 2 (23%): fluctuatie tussen hersteld en niet-hersteld zijn. Met afgestemde interventies zou deze groep ook permanent kunnen herstellen. Groep 3 (11%) is stabiel in óf permanent klinisch herstel zonder maatschappelijke integratie óf omgekeerd. Groep 4 (37%): deze fluctuerende groep kan klinisch herstel of maatschappelijke integratie op slechts één meetmoment bereiken. De meeste ouderen met schizofrenie zijn in wisselende stadia van herstel.
Cohen CI, Reinhardt MM. (2020). Recovery and Recovering in Older Adults with Schizophrenia: A 5-Tier Model. Am J Geriatr Psychiatry. 2020 Aug;28(8):872-875.

Back To Top