Skip to: IPS bij common mental disorder

Kenniscentrum Phrenos website

IPS bij common mental disorder

Is Individuele Plaatsing en Steun (IPS) te implementeren voor de mensen met common mental disorders (CMD)? Welke resultaten worden behaald en waar gaan in de uitvoering knelpunten ontstaan? Daar doet Phrenos onderzoek naar.

Achtergrond

In 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ministeriële regeling ingesteld waardoor mensen met CMD IPS-trajecten kunnen volgen. In totaal was er subsidie beschikbaar voor 200 trajecten. De aanvraagperiode liep tot en met 29 november 2019 en veel IPS-programma’s hebben aanvragen ingediend. Personen voor wie gemeenten verantwoordelijk zijn, kwamen in aanmerking kwamen voor deze subsidie. Dat was nieuw. Voor meer informatie zie de infographic en folder <links toevoegen> over deze regeling.

Invulling onderzoek

Phrenos gaat in kaart brengen of IPS te implementeren is voor de CMD-doelgroep. Daarbij gaan we ook kijken welke resultaten worden behaald en waar er in de uitvoering knelpunten kunnen ontstaan. Dit doen we door verschillende gegevens te verzamelen:
• Via een landelijke monitor met uitkomsten van alle IPS-CMD-trajecten.
• Met een verdiepend onderzoek (modeltrouwmetingen, focusgroepen en casestudies) bij vier geselecteerde ggz-instellingen.
We voeren dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV. Het onderzoek loopt tot en met april 2022.

Aanvankelijk werd IPS voornamelijk bij F-ACT uitgevoerd voor mensen met ernstig psychische aandoeningen. Omdat IPS goed werkt, willen we graag de doelgroep verbreden. In het buitenland blijkt IPS ook effectief voor mensen met CMD.

Doelgroep

Tot de common mental disorders behoort een gediagnosticeerde hoogprevalente psychische stoornis. Deze stoornis wordt in beginsel gedurende beperkte tijd (maximaal twee jaar direct voorafgaand aan de subsidieaanvraag), evidence-based behandeld in diagnose-specifieke ambulante of poliklinische zorgprogramma’s. De ministeriële regeling IPS-CMD is gericht op mensen:

  • met common mental disorders;
  • die in behandeling zijn bij een ggz-instelling in de specialistische ggz (SGGZ), waarbij de regiebehandelaar de contactpersoon is om de integratie met zorg te realiseren;
  • die begeleiding naar betaald werk willen en deze wens uitspreken;
  • die op het moment dat deze wens geuit wordt geen dienstverband hebben, dan wel een dienstverband met een geringe omvang én bovendien de wens heeft om te werken in een andere sector/functie dan waarvoor het dienstverband is gesloten.

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top