Skip to: IPS bij common mental disorder

Kenniscentrum Phrenos website

IPS bij common mental disorder

Is Individuele Plaatsing en Steun (IPS) te implementeren voor de mensen met common mental disorders (CMD)? Welke resultaten worden behaald en waar gaan in de uitvoering knelpunten ontstaan? Daar doet Phrenos onderzoek naar.

Achtergrond

In 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ministeriële regeling ingesteld waardoor mensen met CMD IPS-trajecten kunnen volgen. In totaal was er subsidie beschikbaar voor 200 trajecten. De aanvraagperiode liep tot en met 29 november 2019 en veel IPS-programma’s hebben aanvragen ingediend. Personen voor wie gemeenten verantwoordelijk zijn, kwamen in aanmerking kwamen voor deze subsidie. Dat was nieuw. Voor meer informatie zie de infographic en folder <links toevoegen> over deze regeling.

Doelgroep

Tot de common mental disorders behoort een gediagnosticeerde hoogprevalente psychische stoornis. Deze stoornis wordt in beginsel gedurende beperkte tijd (maximaal twee jaar direct voorafgaand aan de subsidieaanvraag), evidence-based behandeld in diagnose-specifieke ambulante of poliklinische zorgprogramma’s. De ministeriële regeling IPS-CMD is gericht op mensen:

  • met common mental disorders;
  • die in behandeling zijn bij een ggz-instelling in de specialistische ggz (SGGZ), waarbij de regiebehandelaar de contactpersoon is om de integratie met zorg te realiseren;
  • die begeleiding naar betaald werk willen en deze wens uitspreken;
  • die op het moment dat deze wens geuit wordt geen dienstverband hebben, dan wel een dienstverband met een geringe omvang én bovendien de wens heeft om te werken in een andere sector/functie dan waarvoor het dienstverband is gesloten.

Invulling onderzoek

Phrenos heeft in kaart gebracht of IPS te implementeren is voor de CMD-doelgroep. Daarbij is gekeken welke resultaten worden behaald en waar er in de uitvoering knelpunten zijn ontstaan. Dit deden we door verschillende gegevens te verzamelen:
• Via een landelijke monitor met uitkomsten van alle IPS-CMD-trajecten.
• Met een verdiepend onderzoek (modeltrouwmetingen, focusgroepen en casestudies) bij vier geselecteerde ggz-instellingen.
We voerden dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV. Het onderzoek liep tot en met april 2022.

De belangrijkste resultaten

IPS is goed toepasbaar bij mensen met CMD in Nederland en de eerste resultaten waren veelbelovend. Hieronder zetten we de belangrijkste bevindingen op een rij:
• 45% van CMD deelnemers heeft op enig moment tijdens het IPS-CMD-traject betaald gewerkt en ze waren gemiddeld 12 maanden tijdens hun traject aan het werk.
• 75% van alle deelnemers die tijdens het IPS-CMD-traject betaald aan het werk was gekomen, was aan het einde van hun traject nog steeds aan het werk.
• Corona had waarschijnlijk invloed op de werkuitkomsten, voornamelijk op het behoud van werk.
• IPS kon modelgetrouw uitgevoerd worden bij deelnemers met CMD en de modeltrouwscores waren redelijk tot goed.
• Het IPS-CMD onderzoek gaf een goede impuls aan samenwerking met de gemeente en UWV en zette werk beter op de kaart binnen de ggz-instelling.
• Thema’s die specifieke aandacht vragen bij de toepasbaarheid van IPS bij de CMD-doelgroep zijn: het aanpakken van (zelf)stigma bij de deelnemer en de professionals die met de deelnemer werken; het stimuleren van deelnemers om op tijd hulp te vragen wanneer ze vastlopen in hun traject; de afstemming met de behandelprogramma’s van de deelnemer; en het beter betrekken van naasten van de deelnemer.
Op basis van deze resultaten hebben we verschillende aanbevelingen geformuleerd voor verdere ontwikkeling van IPS voor mensen met CMD. Deze zijn in het eindrapport terug te lezen.

Kijk voor meer informatie over IPS op werkenmetIPS.nl

Eerder aan het Werk: Onderzoek naar de toepasbaarheid en uitkomsten van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor mensen met Common Mental Disorders
juli 2022
Lars de Winter, Harry Michon, Chrisje Couwenbergh, Jaap van Weeghel
Kenniscentrum Phrenos

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top