Skip to: Cognitieve copingstrategieën beschermen jongeren tegen zelf-stigma na opname

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve copingstrategieën beschermen jongeren tegen zelf-stigma na opname

Zelfstigma (of geïnternaliseerd stigma) kan vooral bij jongeren een negatieve invloed op het hulpverleningsproces hebben. De gehanteerde copingstijl heeft grote invloed op het ervaren stigma. In deze Amerikaanse studie (n=80; 13-18 jaar) werd onderzocht hoe adolescenten, die voor korte tijd in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen waren geweest, denken om te gaan met een stigma-incident en in hoeverre de ingezette copingstrategie het zelfstigma na 6 maanden voorspelt. Er werden vijf verschillende copingstrategieën uitgevraagd met de Coping with Stigma Questionnaire: 1. Primary Control Engagement Coping (PCEC): o.a. probleemoplossende houding, emotieregulatie en emoties met anderen delen; 2. Secundary Control Engagement Coping (SCEC): inzetten van cognitieve strategieën om met stressvolle situatie om te gaan; 3. Disengagement coping (DISENG): vermijden of ontkennen van de stressor of gevoelens; 4. Confrontation and Aggression Coping (AGGRESS): ervaren discriminatie beantwoorden met verbale of fysieke confrontatie; 5. Disconfirming Stereotypes (DISCONF): compenseren van negatieve verwachtingen van anderen vanwege de gestigmatiseerde status die men heeft. De meeste jeugdigen zetten meerdere strategieën in. Zelfstigma werd gemeten met de Child Stigma Scale. Net na het ontslag werd hen gevraagd hoe ze met een stigmatiserende situatie zouden omgaan; na 6 maanden werd gevraagd hoe ze met een echte stigmatiserende situatie waren omgegaan. Het meest robuuste verband bleek er te bestaan tussen het minder inzetten van SCEC (cognitieve coping strategieën) en een toename van zelfstigma. Verder bleek dat degenen die DISENG en DISCONF (die als minder gunstig bekend staan) als voornaamste copingstijl gebruikten na 6 maanden de grootste mate van zelfstigma hadden. Omgekeerd bleek dat degenen die op baseline de hoogste zelfstigma scores hadden bijna altijd DISENG en DISCONF als copingstijl gebruikten. Er waren geen verbanden tussen PCEC en AGGRESS en de mate van zelfstigma na 6 maanden.
Moses T (2015). Coping strategies and self-stigma among adolescents discharged from psychiatric hospitalization: A 6-month follow-up study. International Journal of Social Psychiatry 61 (2), 188-197.

Back To Top