Skip to: Begeleiding en Evaluatie grip op onbegrip (BE-grip)

Kenniscentrum Phrenos website

Begeleiding en Evaluatie grip op onbegrip (BE-grip)

In het project BE-grip werkt een omvangrijk landelijk netwerk samen aan een betere aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. Dit is niet gemakkelijk, want mensen met onbegrepen gedrag hebben vaak meerdere problemen. Daardoor zijn verschillende uitvoerende (zorg)professionals vanuit het zorg-, sociaal- en veiligheidsdomein betrokken en zij hebben dikwijls uiteenlopende perspectieven. Een betere aanpak vraagt dat professionals samen blijven leren en verbeteren. Wij begeleiden betrokken partijen bij het samenwerken en leren op casus-, regionaal, regio-overstijgend en landelijk niveau.

BE-grip is een landelijk begeleidings- en evaluatietraject van netwerken voor en met mensen met onbegrepen gedrag. Het doel is om leren en verbeteren in deze netwerken te ondersteunen en het Actieprogramma Grip op Onbegrip dat wordt uitgevoerd door ZonMw in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS te evalueren.

Onbegrepen gedrag een onbegrepen probleem?

Het leveren van passende hulp aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn, is geen gemakkelijke opdracht. Doordat zij vaak problemen hebben op meerdere gebieden zijn de vraagstukken complex en is er niet één duidelijke oplossing. Vanuit dit inzicht werken regionale netwerken binnen het Actieprogramma Grip op Onbegrip aan een aanpak waar leren en verbeteren centraal staan. In deze netwerken werken partijen uit het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein samen aan passende zorg en ondersteuning. Iedere partij brengt expertise mee vanuit de praktijk, ervaringsdeskundigheid, beleid, onderzoek of opleidingen. Om de netwerken verder te brengen is inzicht in de overstijgende lessen en resultaten nodig. Ook is er behoefte aan blijvende verbinding van netwerken. BE-grip gaat hierbij helpen.

De aanpak

Met BE-grip begeleiden en evalueren we leer- en verbeterprocessen op en tussen verschillende niveaus – van de professional in de wijk tot beleidsmaker bij het Rijk. We bieden ondersteuning bij vastgelopen casuïstiek in de praktijk. Ook begeleiden en evalueren we leer- en verbeterprocessen binnen en tussen regio’s. Overstijgende lessen en kennis die hieruit voortkomen, geven we direct terug aan de netwerken zelf en worden besproken in een landelijke overlegtafel. Lessen over systeembelemmeringen in de lokale praktijk vinden zo hun weg naar de partijen die hiervoor landelijk aan zet zijn. Om het onderlinge leerproces blijvend te versterken werken we ook aan de ontwikkeling van een ondersteunend digitaal platform.

Samen grip krijgen

Om de doelen van BE-grip te behalen is een brede werkgroep opgezet. Het consortium wordt getrokken door Kenniscentrum Phrenos en de Erasmus School of Health Policy and Management.Aan de werkgroep nemen ook MIND, Verwey-Jonker, CCE, de Nederlandse ggz, VNG, Valente, Movisie, Trimbos-instituut, CCV en IVO deel.

De leden van de werkgroep hebben de verantwoordelijkheden en taken als volgt verdeeld:

    • Casus: Casus: CCE begeleidt overstijgend leren rondom casuïstiek bij lokale, regionale en landelijke casuïstiekoverleggen.
    • Lokaal, regionaal en regio-overstijgend: Phrenos, ESHPM en het Verwey-Jonker Instituut begeleiden de samenwerking en het gezamenlijk leren. ​
    • Landelijk: Phrenos, ESHPM, MIND, Trimbos-instituut, de Nederlandse ggz, IVO, Movisie, VNG, CCV en Valente werken aan een digitaal platform en een landelijke overlegtafel. ​
    • Alle niveaus: ESHPM en Phrenos verzamelen en delen kennis over wat er wel en niet werkt door middel van evaluatie en monitoring. MIND werkt aan het centraal blijven stellen van de mensen om wie het gaat en het ​waarborgen van ervaringsdeskundigheid en -kennis.

Looptijd van het project

BE-grip startte in april 2023 en loopt tot april 2026.

We houden je op de hoogte van de voortgang en resultaten van het project en beantwoorden graag al je vragen.

Meer weten of heb je een vraag? Neem contact met ons op via: be-grip@kcphrenos.nl

 

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top