Skip to: Tussenstand van Nieuwe wegen ggz en opvang

Kenniscentrum Phrenos website

Tussenstand van Nieuwe wegen ggz en opvang

In april 2016 vond in Utrecht de formele startbijeenkomst plaats van het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang. Het programma heeft een looptijd van 2 jaar en wordt eind maart 2018 afgerond. In een nieuwbericht op de website van het aanjaagprogramma maakt Marie-Antoinette Bäckes de balans op: wat is er het afgelopen jaar gebeurd in de zoektocht naar nieuwe wegen in de ggz en opvang?

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor het zoeken naar nieuwe wegen in de ggz en opvang zijn samenwerking tussen sectoren (behandeling, zorg en ondersteuning in het sociaal domein) en een grote inbreng van cliënten en ervaringsdeskundigen.
Na een wervings- en intakeronde nemen 27 samenwerkingsverbanden deel aan het programma met een domeinoverstijgend initiatief, om binnen 3 thema’s te werken aan:
•meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen of ggz problematiek;
•ontschotting en integraal werken vanuit de cliënt – het zorgdomein verbinden aan het sociaal domein;
•de samenwerking met familie en cliënten(organisaties) op alle niveaus verbeteren;
•nieuwe manieren van werken en organiseren in de ggz en opvang.
Enkele van deze samenwerkingsinitiatieven zijn gestart vanuit een beleidsmatige analyse, bijvoorbeeld naar de behoefte aan nieuwe vormen van opvang en wonen. De meeste samenwerkingsinitiatieven zijn echter pioniersactiviteiten (niches) waarbij op kleine schaal, met enkele enthousiaste voortrekkers uit verschillende sectoren, een nieuwe manier van werken, opvang of wonen tot stand gebracht wordt.

Ontwikkelteams

In ieder samenwerkingsverband zijn ontwikkelteams tot stand gebracht, met één of meerdere projectleiders die de opdracht kregen om een ontwikkelplan op te stellen. De projectleiders krijgen hierbij ondersteuning van een duo van themacoördinatoren vanuit de landelijke kenniscentra (Movisie, Phrenos, Trimbos Instituut). Uiteraard wordt ook kennisdeling en intervisie tussen de projectleiders gestimuleerd tijdens themabijeenkomsten.

Masterclasses

Eens per twee maanden vinden masterclasses plaats rondom het thema ‘innovatief leiderschap’. De masterclasses worden goed bezocht en positief beoordeeld door de aanwezigen. De opzet van het programma; een combinatie van het bieden van nieuwe inzichten (kennis, praktijkervaringen, e.d.) en het delen van inzichten en ervaringen met elkaar, spreekt aan en wordt goed geëvalueerd.

Ontwikkelagenda voor de toekomst

De commissie Dannenberg heeft in hun rapport ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’ acht randvoorwaarden en condities aangegeven voor maatschappelijke ondersteuning. Binnen Nieuwe wegen ggz en opvang bekijken we of de samenwerkingsinitiatieven inzichten en ervaringen kunnen gaan opleveren, gericht op deze acht adviezen. De verwachting is dat vanuit de praktijk informatie over werkzame principes en over belemmeringen kan worden gegeven, waar een ontwikkelagenda voor de toekomst uit kan ontstaan.
Lees het hele artikel op  www.nieuwewegenggzenopvang.nl

Back To Top