Skip to: Een veldraadpleging

Kenniscentrum Phrenos website

Een veldraadpleging

Waarom stagneren herstelprocessen en hoe kan chroniciteit worden voorkomen? Deze vragen hebben we voorgelegd aan 34 experts uit verschillende deelterreinen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Zij benoemden allerlei factoren waardoor het herstel van psychische aandoeningen kan stagneren. De verbetervoorstellen liepen sterk uiteen, maar er was consensus enkele kernprincipes. Bijvoorbeeld dat behandelaars een balans moeten vinden tussen enerzijds goede zorg bieden en anderzijds de eigen kracht van patiënten in stand houden en stimuleren, Ook waren zij het erover eens dat het belangrijk is het sociale netwerk bij de behandeling te betrekken en verlies van werk, studie en relaties te helpen voorkomen.
Veel ggz-patiënten moeten dus in een vroeg stadium zorg op meerdere levensgebieden krijgen om te voorkomen dat ze later sterk afhankelijkheid worden van integrale zorg. Daarvoor moeten naasten bij de behandeling betrokken worden en moet er sectoroverstijgend worden samengewerkt.

Over deze veldraadpleging is onlangs een artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie verschenen (Couwenbergh & Van Weeghel, 2020). De komende periode worden de aanbevelingen uit deze veldraadpleging uitgewerkt in een landelijk plan van aanpak.

Back To Top