Skip to: Over zorggerelateerde preventie

Kenniscentrum Phrenos website

Over zorggerelateerde preventie

Wat verstaan we onder Zorggerelateerde preventie

Het primaire doel van de ggz is om mensen met een psychische aandoening zodanig te behandelen dat zij goed van die aandoening herstellen en hun leven naar wens kunnen hervatten. Helaas verloopt het herstel niet altijd zo gunstig. Velen houden last van hun symptomen en bereiken geen volledig maatschappelijk herstel. Hun problemen zullen na enige tijd voldoen aan de criteria van een ernstige psychische aandoening (EPA).

Preventie als strategie voor een derde meer herstel

In het plan van aanpak Over de brug werden twee strategieën voorgesteld om in Nederland ‘een derde meer herstel’ – ofwel ‘een derde minder EPA’ – te realiseren (Projectgroep plan van aanpak EPA, 2014). Een daarvan was preventie van ernstige psychische aandoeningen, In het plan van aanpak is echter vooral de andere strategie nader uitgewerkt, namelijk het bieden van goede zorg aan mensen die al tot de groep met EPA behoren,. Voorkómen van ernstige psychische aandoeningen viel buiten het bestek van dit plan. Toch passen preventieve activiteiten goed binnen de integrale aanpak van ernstige psychische aandoeningen die in dit plan wordt gepropageerd.

Tertiaire of zorggerelateerde preventie

De focus in dit project ligt op tertiaire of zorggerelateerde preventie bij personen die al bij de ggz bekend zijn, ofwel het , ‘voorkomen van complicaties en ziekteverergering, en bevorderen van zelfredzaamheid’. Het gaat om preventie van de negatieve, blijvende impact die de kwetsbaarheid voor psychische aandoeningen op het dagelijks leven heeft. Denk aan sociaal isolement, werkloosheid, stigma.
Het gaat dus om het voorkómen van chroniciteit. Dat is een taak voor de ggz en de ggz-professionals, maar ook voor professionals in het sociale domein. Net als het herstelbegrip heeft tertiaire preventie meerdere dimensies. Het gaat niet alleen om preventie van aanhoudende psychopathologie, maar ook om preventie van blijvende functiebeperkingen, aanhoudend identiteitsverlies en permanent verlies van sociale rollen.

Een veldraadpleging

Kenniscentrum Phrenos heeft een veldraadpleging verricht bij de deelnemende instellingen rondom het thema zorggerelateerde preventie.

Doel

Deze veldraadpleging had als doel om tot een gezamenlijk begrip van het thema te komen en inzichtelijk te krijgen hoe de deelnemende instellingen het thema zorggerelateerde preventie prioriteren en tot uitvoering brengen binnen hun organisatie. De resultaten uit de veldraadpleging gaven belangrijke en relevante inzichten in hoe dit thema is ingebed in het beleid van de organisatie, hoe dit thema in de praktijk wordt toegepast en waar de wensen en uitdagingen liggen rondom de ontwikkeling van en samenwerking binnen het thema zorggerelateerde preventie bij de deelnemende instellingen.

Startpunt

Het resulterende rapport kan een belangrijke basis bieden voor verdere uitdieping van het thema en kan een startpunt zijn voor het opzetten van een mogelijk lerend netwerk en kennisplatform voor zorggerelateerde preventie.

Rapport veldraadpleging zorggerelateerde preventie
2022
Lars de Winter
Kenniscentrum Phrenos

Eerdere veldraadpleging

In 2019 heeft Kenniscentrum Phrenos ook een veldraadpleging op dit gebied gedaan en legden daarvoor 34 experts uit verschillende deelterreinen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) de vragen voor waarom herstelprocessen stagneren en hoe chroniciteit kan worden voorkomen.  Hierover verscheen nn het Tijdschrift voor Psychiatrie een asrtikel (Couwenbergh & Van Weeghel, 2020).

Back To Top