Skip to: Rapport ‘Over de brug’ naar de Tweede Kamer

Kenniscentrum Phrenos website

Rapport ‘Over de brug’ naar de Tweede Kamer

Op 14 oktober heeft minister Schippers het rapport Over de brug: Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen aan de Tweede Kamer aangeboden.
In Nederland zijn er ongeveer 160.000 volwassenen met een ernstige psychische aandoening. Zij hebben dezelfde levenswensen als andere burgers, maar verkeren doorgaans in een nadelige positie om deze te realiseren. De beoogde transitie van de zorg naar de gemeenten en de verschuiving van een deel van de specialistische zorg naar de basis-ggz, waarbij sociale wijkteams en de huisarts een belangrijke rol zullen krijgen, hebben grote gevolgen voor deze groep mensen. Om de zorg op alle levensgebieden die zij nodig hebben te realiseren is een nieuwe aanpak vereist.
In haar begeleidende brief aan de Tweede Kamer wijst de minister erop dat goede zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen gericht is op herstel, waarbij de herstelvisie centraal staat. Zij schetst drie vervolgstappen. Het Landelijk Platform GGz zal een voorstel opstellen voor de ontwikkeling van ‘regionale herstelacademies’. Er zijn initiatieven voor een zorgstandaard voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dit staat geprioriteerd op de meerjarenagenda van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Voorts ziet de  minister mogelijkheden om de innovatieagenda van Over de brug aan te laten sluiten bij het innovatieprogramma dat in ontwikkeling is voor de langdurige intramurale ggz. Zij adviseert de ambitie van een derde meer herstel daarbij te betrekken.
Het rapport werd geschreven onder auspiciën van Kenniscentrum Phrenos door een grote groep van experts op het gebied van ernstige psychische aandoeningen, in opdracht van de partijen van het Bestuurlijk Akkoord ‘toekomst ggz’.
U kunt het Plan van aanpak hier downloaden.
 

Back To Top