Skip to: Monitor Psychische Problematiek

Kenniscentrum Phrenos website

Monitor Psychische Problematiek

Sinds december 2021 werkt Kenniscentrum Phrenos samen met adviesorganisatie KPMG aan de Monitor Psychische Problematiek. Hiervoor worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de zorg en ondersteuning van mensen met psychische problemen verzameld en gepresenteerd in de vorm van een dashboard. De opdrachtgevers van de monitor zijn het ministerie van VWS en VNG.

De monitor

De Monitor Psychische Problematiek is de opvolger van de ‘Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz (LMA)’ die sinds 2015 uitgevoerd werd door het Trimbos-instituut. Het wordt een brede jaarlijkse monitor die een samenhangend beeld geeft van de wijze waarop de zorg en ondersteuning van álle volwassen mensen met psychische problematiek is vormgegeven, ongeacht het wettelijke kader (Zvw, Wmo en Wlz).
De monitor brengt de beschikbare cijfers en feiten in kaart en moet de basis vormen waarop het goede gesprek met betrokken partijen kan worden gevoerd, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Het betrekken van cliënten en hun naasten is hierbij essentieel. Uiteindelijk moet de monitor dus zorgen voor een verbeterd beeld van de relevante ontwikkelingen op het gebied van ambulantisering in de ggz. Tevens moet de monitor inzicht geven in het regionale beeld van aanbod en gebruik van zorg en ondersteuning.

Dashboard

Het project loopt twee jaar, van december 2021 tot december 2023. In die periode zal de monitor voor de zomer van 2022 verschijnen en een jaar later weer. Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens worden gepresenteerd in de vorm van een dashboard.
Phrenos zal zich in dit project vooral focussen op de wetenschappelijke en inhoudelijke bijdrage aan het ontwikkelen van de monitor en de integratie bij andere lopende trajecten. Ook verzamelt zij kwalitatieve data, via een vragenlijst (eerste monitor) en focusgroepen (tweede monitor) die worden uitgezet bij of uitgevoerd in alle zorgkantoorregio’s.

Meer informatie over dit project

Back To Top