Skip to: Monitor Psychische Problematiek

Kenniscentrum Phrenos website

Monitor Psychische Problematiek

Sinds december 2021 werkt Kenniscentrum Phrenos samen met KPMG aan de Monitor Psychische Problematiek (MPP). De MPP biedt een samenhangend beeld van sociale factoren, regionale context en het gebruik en aanbod van zorg en ondersteuning op het gebied van psychische kwetsbaarheid. Door beschikbare feiten en cijfers in beeld te brengen biedt de MPP doorlopend input voor regionale en landelijke beleidsmakers die zich bezig houden met het bieden van passende zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Aansluiting MPP & het Integraal Zorgakkoord

Het veld rondom psychische kwetsbaarheid is volop in ontwikkeling. Met de komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt beoogd de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te verbeteren. Belangrijke agendapunten uit het IZA zijn passende zorg en regionale samenwerking. Daarbij wordt onder meer ingezet op het maken van een regiobeeld en regionale plannen. De Monitor Psychische Problematiek kan hier belangrijke input voor geven doordat het de meeste relevante gegevens over de sociale factoren, de regionale context en aan verschillende vormen van zorg en ondersteuning bij elkaar brengt.

Het dashboard

Omdat het gebruik centraal staat worden de gegevens in de Monitor Psychische Problematiek gepresenteerd in een dynamisch dashboard. Hierin worden gegevens gepresenteerd op regionaal niveau en kan worden vergeleken met het Nederlands gemiddelde. Zo kunnen alle beleidsbepalers zoals gemeenten, ggz-aanbieders, zorgverzekeraars, BWMO, ervaringsdeskundigen & naasten hun eigen regio selecteren en onderbouwd met elkaar in gesprek gaan om de zorgvraag en de voorzieningen op elkaar aan te sluiten.

Continue informatievoorziening zónder aanleverdruk

Omdat de MPP gebruikmaakt van bestaande gegevens is er geen aanleverdruk voor de regio’s. De gegevens worden opgehaald uit de volgende bronnen: data.politie.nl, waarstaatjegemeente.nl, het RIVM, het CBS, de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), Open Spending en Vektis. Deze gegevens worden ververst zodra de bronnen nieuwe gegevens ter beschikking stellen. Dat betekent dat in het dashboard altijd de meest recent beschikbare data te vinden zijn.

Duiding van de data

Om de gegevens en data in de monitor te vertalen naar toepasbare kennis is het belangrijk dat deze worden geduid. Daarom zullen de cijfers gepaard gaan met tools en instrumenten die hierbij ondersteunen. Zo kan ook besproken worden waar transformatie van het aanbod nodig is. Dit kan tevens door partijen in de regio worden gebruikt als input voor het maken van een regioplan zoals beschreven in het IZA.

Wanneer wordt het dashboard openbaar?

Naar verwachting wordt de MPP in de loop van 2023 gepubliceerd.

Monitor in ontwikkeling

Het huidige project loopt van december 2021 tot december 2023, met verlengingsopties tot december 2027. Het huidige dashboard is dus in ontwikkeling. In de komende jaren blijven we de monitor verbeteren zodat deze een steeds scherper beeld geeft van de psychische problematiek in Nederland, regio’s en gemeenten. Bijvoorbeeld door indicatoren toe te voegen of aansluiting te zoeken bij andere monitors. Maar ook door ontwerpaanpassingen die het mogelijk maken in te zoomen om gemeentelijk niveau, of door opvallende (combinaties van) gegevens snel inzichtelijk te maken. In de voortgangsrapportage leest u hier meer over.

Opdrachtgevers en klankbordgroep

Dit project wordt gedaan in opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast is er periodieke afstemming met een klankbordgroep bestaande uit MIND, de Nederlandse ggz, ZN, Valente, Gemeente Apeldoorn en Gemeente Groningen.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top