Skip to: Monitor Psychische Problematiek

Kenniscentrum Phrenos website

Monitor Psychische Problematiek

Sinds december 2021 werkt Kenniscentrum Phrenos samen met adviesorganisatie KPMG aan de Monitor Psychische Problematiek.  Hiervoor worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de zorg en ondersteuning van mensen met psychische problemen verzameld en gepresenteerd in de vorm van een dashboard. De opdrachtgevers van de monitor zijn het ministerie van VWS en VNG.

Transitie

De zorg en ondersteuning van mensen met psychische problemen is volop in ontwikkeling. Eigen doelen en keuzes, de kwaliteit van leven en gezondheid én sociale inclusie van de mensen die het betreft behoren daarbij centraal te staan. Zorg volgens het medisch model (gericht op symptoomreductie) vanuit één instelling is daarvoor niet toereikend. Uitgangspunt is dat mensen zo veel mogelijk thuis en in hun eigen (sociale) omgeving hulp kunnen krijgen, ook als die hulp betrekking heeft op essentiële basisbehoeften, zoals wonen, werken en sociale contacten. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen de betrokken sectoren en professionals uit de zorg én het sociaal domein. Daarmee moet ook de organisatie van de zorg en ondersteuning een belangrijke transitie maken.

Monitor

Sinds 2015 liet het ministerie van VWS de ‘Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz (LMA)’ uitvoeren door het Trimbos-instituut. De LMA volgde het beleid van ambulantisering en de betekenis van dit proces voor mensen met (ernstige) psychische kwetsbaarheden. De Monitor Psychische Problematiek is de opvolger van de LMA.

Het wordt een brede jaarlijkse monitor die een samenhangend beeld geeft van de wijze waarop de zorg en ondersteuning van álle volwassen mensen met psychische problematiek is vormgegeven, ongeacht het wettelijke kader (Zvw, Wmo en Wlz). De monitor brengt de beschikbare cijfers en feiten in kaart en moet de basis vormen waarop het goede gesprek met betrokken partijen kan worden gevoerd, zowel op landelijk als zeker ook op regionaal niveau.

Het betrekken van cliënten en hun naasten is hierbij essentieel. Uiteindelijk moet de monitor dus zorgen voor een verbeterd beeld van de relevante ontwikkelingen op het gebied van ambulantisering in de ggz én moet de monitor inzicht geven in het regionale beeld van aanbod en gebruik van zorg en ondersteuning.

Planning en producten

Het project loopt twee jaar, van december 2021 tot december 2023. In die periode zal de monitor twee keer verschijnen: de eerste keer voor de zomer van 2022 en de tweede keer één jaar daarna. Er zijn verlengingsopties tot december 2025 en daarna tot december 2027. De monitor zal bestaan uit kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die op regionaal niveau worden verzameld en bij elkaar worden opgeteld voor een landelijk beeld. Die gegevens zullen worden gepresenteerd in de vorm van een dashboard. KPMG heeft veel ervaring met het ontwikkelen van dashboards, zoals het landelijke Coronadashboard. De tweede monitor in 2023 zal voortborduren op de eerste monitor in 2022, met als belangrijkste toevoeging kwalitatieve data uit focusgroepen in alle zorgkantoorregio’s.

Focus op wetenschap en inhoud

Phrenos zal zich binnen dit project focussen op de wetenschappelijke en inhoudelijke bijdrage aan het ontwikkelen van de monitor, de integratie bij andere lopende trajecten én het verzamelen van kwalitatieve data, via een vragenlijst (eerste monitor) en focusgroepen (tweede monitor) die worden uitgezet bij of uitgevoerd in alle zorgkantoorregio’s. Daarnaast zal Phrenos vanuit haar ervaring en kennis bijdragen aan het analyseren en duiden van alle data. Ook ontwikkelt Phrenos een handleiding voor het ‘goede gesprek’ dat in alle regio’s gevoerd moet worden op basis van de conclusies uit de monitor.

Samenwerking en klankbordgroep

De samenwerking met KPMG zorgt ervoor dat op alle vlakken in de ontwikkeling van de monitor een (inhoudelijk) ervaren partij betrokken is. Daarnaast is er een klankbordgroep, bestaande uit alle belangrijke partijen uit het veld, die drie keer per jaar feedback zal geven op de inhoud en het proces.

 

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top