Skip to: mHEALTH: voor de GGZ van morgen

Kenniscentrum Phrenos website

mHEALTH: voor de GGZ van morgen

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) is flink in beweging. De komende jaren zal minimaal één derde van het aantal klinische bedden afgebouwd moeten worden en komt de nadruk meer en meer op ambulante zorg te liggen. Een goede zaak, vinden cliënten, familieleden en hulpverleners, mits dit op een kwalitatief hoogstaande wijze gebeurt. Afbouw van bedden mag niet tot afbraak van zorg leiden. Hulpverleners hebben vaker gesteld dat zorg efficiënter kan worden, wanneer hulp daar geleverd wordt waar de cliënt het daadwerkelijk nodig heeft. Dat betekent ook dat cliënten, familieleden en hulpverleners – kortom ‘wij allen’ – anders moeten gaan denken over diagnostiek, hulpverlening en interventies. Een hele uitdaging!
We moeten bouwen aan vormen van mobiele hulpverlening die flexibel inzetbaar zijn op tijdstippen en plaatsen en in omstandigheden waar cliënten de meeste problemen hebben. Dit zijn dus andere situaties dan waar klassieke, zelfs ambulante hulpverlening zich op richt. Niet alleen in de eigen woonomgeving van de cliënt, maar ook op het specifieke moment dat problemen zich voordoen. Tijdens het congres “mHealth: voor de GGz van morgen” wordt stil gestaan bij hulpmiddelen om de mobiliteit van de hulpverlening te verbeteren. mHealth staat voor ‘Mobile Health’. mHealth-technieken bieden een manier om het dagelijks leven van de cliënt door middel van (digitale) monitoring te verbeteren. Doel hiervan is de cliënt te helpen zèlf die informatie te verzamelen die er in zijn of haar leven toe doet. De cliënt komt hiermee veel meer dan nu in het centrum van de eigen behandeling te staan. Met behulp van eenvoudige digitale hulpmiddelen vergaart de cliënt zelf gegevens in verschillende situaties over onder meer stemming, motivatie, zelfvertrouwen en stress. Belangrijk hierbij is dat de informatie niet retrospectief verzameld wordt (“Hoe ging het deze week met u?”), maar op het moment zelf (“Hoe gaat het nu met u?”). Zo ontstaat gedetailleerde actuele informatie over hoe een probleem zich bij de cliënt voordoet en welke aspecten daar invloed op hebben. In deze ‘film van mijn leven’ is de cliënt deskundig en wordt hij nadrukkelijk in de regierol geplaatst. Hij bespreekt de verzamelde informatie met zijn behandelaar en samen kijken zij wat helpende of juist beperkende factoren zijn geweest. mHealth geeft daarmee niet alleen meer inzicht in triggers van terugval en herstel, maar ook worden de effecten van de behandeling bijgehouden en kan de cliënt gecoached worden in het dagelijks leven. Op het moment dat dit nodig is.
Hoewel veel van deze aspecten ons bekend in de oren klinken, is mHealth nog een onontgonnen gebied met ongekende mogelijkheden. Het congres “mHealth: voor de GGz van morgen” gaat hier uitgebreid op in. Precisie-diagnostiek, nieuwe behandelkansen, herstelgerichte werkwijzen en verandering van verantwoordelijkheden zullen de revue passeren. Maar ook de mogelijkheden voor kostenbeheersing en gegevensverzameling voor onderzoek komen aan de orde.
Doelstellingen van het Congres “mHEALTH: voor de GGz van morgen”:
• Kennismaken met de beschikbare mogelijkheden van mHealth in de GGz;
• Interactieve presentaties over de fundamentele verschuiving in de relatie tussen hulpverlener en cliënt bij mHealth;
• Interactieve presentaties over de mogelijkheden van hulpverlening in het dagelijkse leven van de cliënt;
• Actieplan om mHealth op korte termijn breed te ontwikkelen en overal laagdrempelig ter beschikking te stellen aan patiënten en hulpverleners in Nederland.
mHealth is de kans van nu voor de ambulante zorg van morgen.
Datum
23 September 2014
Locatie
Jaarbeurs Utrecht
Organisatie
Het congres wordt georganiseerd door Universiteit Maastricht, Mondriaan, GGz Eindhoven, Trimbos-instituut en Stichting Sympopna.
Doelgroep
Hulpverleners in de GGz (psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, agogen, vaktherapeuten e.a.), ervaringsdeskundigen, familieleden, managers, beleidsmakers, directeuren, leden van raden van bestuur, mensen werkzaam bij welzijnsinstellingen, gemeentelijke diensten, landelijke overheden, politie, justitie, woningcorporaties, maatschappelijke dienstverlening en alle anderen die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg aan mensen met een psychische aandoening.
Kosten
€ 295,-
Studenten, ervaringsdeskundigen en familieleden kunnen een korting van 20% aanvragen via info@sympopna.nl

Back To Top