Skip to: Vrouwen met autisme hebben in hun ontwikkeling veel last van sociaal geconstrueerde gendernormen en dominante opvattingen over wat autisme inhoudt

Kenniscentrum Phrenos website

Vrouwen met autisme hebben in hun ontwikkeling veel last van sociaal geconstrueerde gendernormen en dominante opvattingen over wat autisme inhoudt

Er is nog weinig kennis over de subjectieve beleving van vrouwen met een autismespectrum stoornis (ASS). In dit kwalitatieve Australische onderzoek werden 8 goed functionerende vrouwen, tussen de 24 en 54 jaar, die slechts recent een ASS diagnose gekregen hadden, geïnterviewd over hoe zij met de gender rolverwachting en sociale verwachtingen waren omgegaan. In het discours over autisme wordt onderscheid gemaakt tussen neurotypisch en neurodivergent. Neurodivergent zijn, betekent dat je brein anders werkt, dat je informatie op een andere manier verwerkt én dat je prikkelgevoelig bent. Uit de interviews kwamen drie thema’s naar voren: 1. Het ondermijnen van sociale verwachtingen: de constructie van een neurodivergent vrouwelijk zelf. De vrouwen moesten omgaan met de gender verwachtingen, moesten veel camoufleren en hadden daarvoor bijzondere sociale vaardigheden nodig. 2. ASS in de verschillende levensfasen. In de verschillende levensfasen manifesteerde de ASS zich op een andere manier. 3. Controle nemen over het ASS-narratief: herdefiniëren van de diagnose en (dis)functioneren. De geïnterviewden hadden een dubbele houding ten opzichte van de ASS-diagnose. ASS wordt negatief en medisch geframed, vooral vanuit de mannelijke optiek, terwijl zij allen ook veel positieve kanten aan ASS zagen. Zij hadden adaptieve coping strategieën ontwikkeld. Vrouwen met ASS ervaren dezelfde maatschappelijke verwachtingen als neurotypische vrouwen, maar reageren er anders op. Gendernormen zijn bij deze vrouwen niet diepgeworteld, maar oordelen van anderen beïnvloeden wel hun begrip van henzelf. De notie van gender en ASS werken op elkaar in waardoor er een apart type vrouw ontstaat. Vrouwen met ASS hebben vooral steun nodig bij belangrijke veranderingen in hun leven, zoals een liefdesrelatie aangaan, moederschap en aan een nieuwe baan beginnen.
Seers K, Hogg RC. (2021). ‘You don’t look autistic’: A qualitative exploration of women’s experiences of being the ‘autistic other’. Autism. 2021 Aug;25(6):1553-1564. Epub 2021 Mar 15.

Back To Top