Skip to: Verschillende percepties over verantwoordelijkheid voor de zorgbehoeften van personen met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Verschillende percepties over verantwoordelijkheid voor de zorgbehoeften van personen met psychische problemen

Vaak wordt aan de zorgbehoeftes van personen met psychische problemen niet voldoende tegemoet gekomen, zoals niet volledige dekking van kosten voor medicijnen, of geen hulp krijgen bij het zoeken van geschikte huisvesting. Er zijn grote verschillen in overheidsvoorzieningen in de verschillende landen. Daarom wordt er vaak veel steun verleend door familie, maatschappelijke organisaties en andere partijen. In deze Canadese kritische literatuurreview werd uitgezocht wat de verschillende stakeholders (patiënten, familie, clinici, bestuursorganen van de overheid, het algemene publiek) denken wie verantwoordelijk is voor de ondersteuning van personen met psychische problemen. Behalve een uitgebreide literatuursearch werden GGz-experts geconsulteerd om relevante onderzoeksgebieden te identificeren. Ook werd een concept map gemaakt waarmee duidelijk werd welke met elkaar gerelateerde factoren invloed kunnen hebben op de percepties van verantwoordelijkheid. Er werd geen literatuur gevonden die direct ingaat op percepties van verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van personen met psychische problemen, maar in verschillende disciplines (cross-culturele psychologie; gezondheidsethiek; politieke wetenschappen) komt de verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg ter discussie. Hierin kunnen drie thema’s onderscheiden worden: 1. Opvattingen over de individuele versus de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorzien in behoeftes en gezondheidszorg; 2. Ethiek van zorgen en interpersoonlijke verantwoordelijkheid; 3. Attributies van de verantwoordelijkheid voor psychische stoornissen (ligt de oorzaak van de stoornis volgens de deelnemer binnen of buiten het individu). Volgens de auteurs moet er empirisch onderzoek komen naar de percepties bij de relevante stakeholders over de vraag wie verantwoordelijk zou moeten zijn voor de ondersteuning van personen met psychische problemen.
Pope MA, Malla AK, Iyer SN. (2018). Who should be responsible for supporting individuals with mental health problems? A critical literature review. Int J Soc Psychiatry. 2018 Jan

Back To Top