Skip to: Veelbelovende effecten op de geestelijke gezondheid van interventies gericht op versterken van sociaal kapitaal

Kenniscentrum Phrenos website

Veelbelovende effecten op de geestelijke gezondheid van interventies gericht op versterken van sociaal kapitaal

Sociaal Kapitaal (SK) kan omschreven worden als de sociale relaties die een bepaalde persoon heeft en de deelname van die persoon aan sociale netwerken in de gemeenschap. SK heeft twee componenten: de structurele component slaat op de aard en de intensiteit van iemands deelname aan sociale netwerken en de cognitieve component slaat op de ervaren kwaliteit van de sociale relaties. Er is evidentie dat het hebben van goede sociale relaties gunstig is voor de geestelijke gezondheid. In deze Britse systematische review werd gezocht naar de effecten van interventies gebaseerd op het vergroten van het Sociaal Kapitaal op de geestelijke gezondheid. De studies moesten minimaal gecontroleerd, quasi-experimenteel zijn of een pilot trial. Onder een op SK-gebaseerde interventie werd verstaan: elke interventie gericht op het tot stand brengen van of vergroten van groepsverbanden en/of de samenwerking tussen leden van de gemeenschap wil versterken met de intentie de sociale verbondenheid te versterken. In de studies moest zowel de SK-componenten als veranderingen in de geestelijke gezondheid worden gemeten. Er werden 7 studies gevonden die binnen de inclusiecriteria vielen. Er konden geen gepoolde effectmaten worden berekend omdat de heterogeniteit van zowel de definitie van SK als van de gemeten psychische stoornissen zeer substantieel was. De SK-interventies liepen uiteen van gemeenschapsbetrokkenheid en educatieve programma’s tot cognitieve therapie en sociotherapie voor uiteenlopende groepen als overlevenden van trauma’s, personen met depressies en ‘gewone’ mensen in een buurt. Toch werden in vier studies statistisch significante resultaten gevonden voor zowel SK- als geestelijke gezondheidsuitkomsten op het individuele niveau. Voor de langere termijn werden er geen verschillen gevonden tussen de interventie- en de controlegroepen. De op het versterken van SK gebaseerde interventies zijn veelbelovend.
Flores EC, Fuhr DC, Bayer AM, Lescano AG, Thorogood N, Simms V. (2018). Mental health impact of social capital interventions: a systematic review. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. Feb;53(2):107-119.

Back To Top