Skip to: Uit de internationale literatuur komen vier domeinen naar voren om recovery in de praktijk vorm te geven

Kenniscentrum Phrenos website

Uit de internationale literatuur komen vier domeinen naar voren om recovery in de praktijk vorm te geven

De laatste jaren is het persoonlijke herstel (recovery) van personen met ernstige psychiatrische problemen in veel landen een centrale doelstelling in de GGZ geworden. Om dat concept te operationaliseren wordt in deze Engelse studie gepoogd om op grond van internationale publicaties over praktische recovery richtlijnen een overkoepelend conceptueel kader van recovery te schetsen. Er werden 30 bruikbare recovery richtlijnen, leidraden, protocollen e.d. gevonden. Hieruit destilleren de auteurs zestien dominante thema’s in vier praktische domeinen. De vier domeinen zijn: 1. Het stimuleren van burgerschap: nadruk op reïntegratie in de samenleving; 2. Organisatorische betrokkenheid: hulpverleningsinstellingen die recovery steunen stemmen aanbod op de behoefte van de patiënten af; 3. Ondersteunen van persoonlijke herstel-doelen: hulpverleners zien werken aan herstel van hun cliënten als kern van hun werk; 4. Werk relatie: de hulpverleners werken op basis van gelijkwaardigheid met hun cliënten en bevorderen gevoelens van hoop. Dit conceptueel kader kan helpen om de op herstel gerichte leidraden in de praktijk te brengen.
Le Boutillier C, Leamy M, Bird VJ, Davidson L, Williams J & Slade M (2011). What does recovery mean in practice? A qualitative analysis of international recovery-oriented practice guidance. Psychiatric Services 62 (12), 1470-1476.

Back To Top