Skip to: Twee derde van de behandelplannen van RIBW-cliënten voldoet op papier aan de rehabilitatieprincipes

Kenniscentrum Phrenos website

Twee derde van de behandelplannen van RIBW-cliënten voldoet op papier aan de rehabilitatieprincipes

Herstel (recovery) verwijst naar het individuele proces van personen met een ernstige psychische aandoening (EPA), terwijl rehabilitatie verwijst naar wat de hulpverlening doet om herstel te bevorderen. Deze Nederlandse studie heeft twee doelen: 1. de behandelplannen van een representatieve groep RIBW-cliënten (N=240) werden beoordeeld op de mate waarin ze aan rehabilitatieprincipes voldoen en 2. er werd gekeken of er een verband is tussen het aansluiten van de behandelplannen bij de rehabilitatieprincipes en al dan niet vervulde behandelbehoeften zowel vanuit het perspectief van de cliënt als vanuit dat van de begeleider (N=76). De behoeften werden gemeten met de Camberwell Asssesment of Need Short Appraisal Scale (CANSAS). De 240 cliënten bestonden voor 63% uit residentiële cliënten van Beschermd Wonen voorzieningen en voor 37% uit cliënten van Begeleid Zelfstandig Wonen voorzieningen. Het behandelplan werd op plan niveau (5 criteria) en op doelniveau (5 criteria) beoordeeld. Uitgangspunt bij de beoordeling was het Choose-Get-Keep-model: Choose slaat op de beschrijving van het hersteldomein waarbinnen het doel geformuleerd is; Getslaat op de formulering van een concreet doel waarmee een verbetering van de bestaande situatie wordt nagestreefd; Keep slaat op de formulering van een doel waarmee een bestaande situatie gestabiliseerd kan worden. Het blijkt dat in bijna alle behandelplannen rehabilitatiedoelen zijn geformuleerd. Slechts 66% van de plannen voldoet in voldoende mate aan de rehabilitatieprincipes. Doelen in de volgende domeinen komen het vaakst voor: zelfhulp, dagelijkse activiteiten, geestelijke gezondheid en sociale contacten. Er blijkt een discrepantie tussen de door de cliënten zelf beoordeelde onvervulde behoeften en de beoordeling hiervan door de begeleiders.
De Heer-Wunderink C, Visser E, Caro-Nienhuis AD, Van Weeghel J, Sytema S & Wiersma D. (2012). Treatment plans in psychiatric community housing programs: do they reflect rehabilitation principles? Psychiatric Rehabilitation Journal 35 (6), 454-9.

Back To Top