Skip to: Regionale Quickscan zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek

Kenniscentrum Phrenos website

Regionale Quickscan zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek

In december 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van de Regionale Quickscan zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek. Het doel is om een instrument (quickscan) te ontwikkelen waarmee regio’s de samenhang en kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met complexe ggz-problematiek optimaal kunnen vormgeven. Dit door ZonMw gefinancierde project draagt bij aan de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De regionale Quickscan is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos, Mind, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland.

Kwaliteit van leven voor mensen met complexe ggz-problematiek

In dit project ontwikkelen we met actieonderzoek een instrument (Quickscan). Dit doen we in vijf regio’s. In deze regio’s brengen we met de Quickscan de kwaliteit en samenhang van de zorg en ondersteuning in beeld en stellen op basis daarvan verbeteracties op. Het cliëntenperspectief staat hierbij centraal. Binnen elke regio leidt de uitvoering tot een regionale eindrapportage en verbeteragenda. Daarnaast bundelen en delen we de geleerde lessen uit elke regio om zo de opgedane kennis verder te verspreiden en landelijk te agenderen. Deelname aan het project helpt regio’s bij het optimaliseren van zowel de inhoud van de zorg en ondersteuning voor mensen met complexe ggz-problematiek als de samenwerking tussen alle betrokken partijen en stakeholders. Een optimaal zorg- en ondersteuningsaanbod en samenwerking tussen partijen kan vervolgens een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze kwetsbare burgers.

Aanpak Quickscan

Dit onderzoek bestaat uit drie fasen waarvan de eerste het ontwikkelen van een Quickscan is. Vervolgens toetsen en verrijken we deze Quickscan in vijf regio’s (inclusief een pilotregio). In elke regio wordt informatie op uitvoeringsniveau verzameld via:
a. Individuele interviews met (ervaringsdeskundige) professionals en managers vanuit de deelnemende organisaties over de dagelijkse uitvoering (inhoud en organisatie);
b. Groepsinterviews/focusgroepen met cliënten en naasten (inhoud en organisatie);
c. Groepsinterviews/focusgroepen met maatschappelijke partners die niet in de kerngroep zitten, bijvoorbeeld huisartsen, politie/wijkagent, woningbouwcorporaties, wijkteams.
Tot slot bundelen we de uitkomsten van de Quickscan in een rapportage met Landelijke Lessen.

Regionale deelname

Indien regio’s deelnemen aan de Quickscan, vormen we allereerst een regionale stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemende partijen, cliënten en naasten. Elke regionale stuurgroep wijst een regionale projectleider c.q. secretaris aan. De regionale stuurgroep is het aanspreekpunt gedurende de looptijd van de Quickscan en verantwoordelijk voor de praktische impact en verspreiding van het traject.
Vervolgens organiseren we een regionale kick-off waarin de onderzoekers ter toetsing en aanvulling een samenvatting van de bestaande situatie presenteren. Ook lichten we het doel en het proces van de Quickscan toe. Samen met de aanwezigen brengen we in kaart waar de behoefte ligt om op te focussen. De beoogde doelgroep van deze kick-off bestaat uit bestuurders (of een vertegenwoordiger) van de deelnemende organisaties, cliënten, naasten en maatschappelijke partners zoals huisartsen, politie/wijkagent, woningbouwcorporaties, wijkteams.
Na uitvoeren van de interviews en uitwerken in een regionale eindrapportage, volgt per regio een werkconferentie om de uitkomsten van de Quickscan te presenteren aan de direct betrokken partijen. Deze conferenties leveren per regio een set aan aanbevelingen en verbeteracties op. Iedere regio gaat vervolgens aan de slag met het uitvoeren van de in de werkconferentie vastgestelde aanbevelingen en verbeterpunten. Na één jaar volgt een follow-uponderzoek om te toetsen in hoeverre het gelukt is om de voorgenomen acties uit te voeren.

Tijdspad

Het project start eind 2020 en loopt t/m de zomer van 2023 (28 maanden). De eerste (pilot)regio staat gepland in het voorjaar van 2021 en vanaf najaar 2021 tot eind 2022 volgen de andere vier regio’s.

Infosheet en contact

Er is nog plek om mee te doen in dit onderzoek. Voor geïnteresseerden is een infosheet voorhanden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Christine Kuiper (ckuiper@kcphrenos.nl).

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top