Skip to: Politieke ideologie en moreel standpunt over zorg beïnvloeden gevoel van verantwoordelijkheid stakeholders

Kenniscentrum Phrenos website

Politieke ideologie en moreel standpunt over zorg beïnvloeden gevoel van verantwoordelijkheid stakeholders

Mensen met psychische problemen hebben veel behoeftes waarin niet adequaat voorzien wordt. Er is weinig onderzoek naar de vraag wie er verantwoordelijk is om in die behoeftes te voorzien. In deze Canadese kritische literatuurreview werd onderzocht wie volgens verschillende stakeholders (patiënten, familie, hulpverleners, overheden, algemene publiek) verantwoordelijk moet zijn voor het ondersteunen van mensen met psychische problemen en welke factoren van invloed zijn op die percepties van verantwoordelijkheid. In totaal werden 26 publicaties bij de analyses betrokken. Er is bijna geen literatuur die specifiek ingaat over de verantwoordelijkheid voor mensen met psychische problemen. De literatuur gaat over zorg in het algemeen. Er werden drie thema’s gevonden: 1. Opvattingen over individuele versus sociale verantwoordelijkheid voor het voorzien in behoeftes en zorg: heeft de maatschappij/regering of het individu zelf de grootste verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de mensen. Daar zijn meerdere politieke ideologieën over ontwikkeld. 2. De ethiek van zorgen voor de medemens en interpersoonlijke verantwoordelijkheid. Dit hangt gedeeltelijk samen met culturele concepties van het zelf. 3. Attributie van de verantwoordelijkheid van psychische problemen. Bereidheid om mensen met psychische problemen te ondersteunen hangt voor een deel af van of men vindt dat die persoon zelf al dan niet verantwoordelijk is voor het probleem. Al de verschillende factoren zijn in een concept map bij elkaar gezet. De opvatting van stakeholders die brede sociale steun aan mensen met problemen ondersteunen hangt samen met hun opvattingen over de welvaartsstaat. Besluiten op individueel niveau om te gaan helpen worden meer beïnvloed door opvattingen over de eigen moraal van zorgen en het toekennen van de verantwoordelijkheid voor psychische problemen.
Pope MA, Malla AK, Iyer SN. (2018). Who should be responsible for supporting individuals with mental health problems? A critical literature review. Int J Soc Psychiatry. 2018 May;64(3):293-302.

Back To Top