Skip to: Pleidooi voor de ontwikkeling van op kracht gebaseerde cognitieve interventies als aanvulling op de bestaande behandelingen bij een eerste psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Pleidooi voor de ontwikkeling van op kracht gebaseerde cognitieve interventies als aanvulling op de bestaande behandelingen bij een eerste psychose

Mensen die een Eerste Psychotische Episode (EPE) doormaken, hebben vaak ook cognitieve beperkingen, zowel op het gebied van de neurocognitie als op sociaal cognitief gebied, die vaak blijvend zijn. De interventies die erop gericht zijn om hier iets aan te doen, zoals Cognitieve Remediatie Training (CRT), gaan uit van de cognitieve beperkingen. Dit staat in contrast met de uitgangspunten van de herstelbeweging, waarbij meer van de kracht en sterke punten van de cliënten wordt uitgegaan. In dit Australische overzichtsartikel wordt een lans gebroken voor de ontwikkeling van een aanvullende benadering voor de behandeling van de cognitieve problemen bij mensen met een EPE, namelijk een die uitgaat van de sterke cognitieve punten van de cliënt. Uit de literatuur blijkt dat de effecten van CRT-alleen op het functioneren gering zijn, in combinatie met psychosociale rehabilitatie zijn de effecten matig. De auteurs wijzen erop dat de meeste studies niet expliciet ingaan op de psychologische factoren, zoals motivatie, zelfeffectiviteit en negatief zelfbeeld bij personen met een EPE, die belangrijke determinanten zijn van zowel cognitief presteren als de relatie tussen cognitie en daadwerkelijk functioneren mediëren. In aanvulling op de benadering “repareer wat verkeerd is”, willen de auteurs een complementaire benadering onder de noemer “bouw voort op wat sterk is” voor de cognitieve problemen van mensen met EPE. Deze is gebaseerd op de uitgangspunten van de herstelbeweging en de positieve psychologie. De volgende routekaart zou gevolgd moeten worden: 1. aandacht voor de definitie en de beoordeling van sterke cognitieve punten bij de cliënten; 2. het onderzoeken van de relatie tussen cognitieve sterke punten, psychologische factoren en het dagelijks functioneren bij de indivudele cliënten; 3. het ontwikkelen van nieuwe op kracht gebaseerde interventies die in klinische trials getoetst moeten worden.
Allott K, Steele P, Boyer F, de Winter A, Bryce S, Alvarez-Jimenez M, Phillips L. (2020). Cognitive strengths-based assessment and intervention in first-episode psychosis: A complementary approach to addressing functional recovery? Clin Psychol Rev. Jul; Epub 2020 Jun 1.

Back To Top