Skip to: Personen met ernstige psychische problemen kunnen goed aangeven wat voor hen werkt

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met ernstige psychische problemen kunnen goed aangeven wat voor hen werkt

Het Partners in Recovery (PIR) initiatief is erop gericht de aanpak in de ambulante ggz in Australië meer op herstel gericht te krijgen. Het is echter niet duidelijk wat de ambulante ggz in rurale en afgelegen gebieden met de herstelbenadering doet. In deze kwalitatieve Australische studie (n=24) werd onderzocht wat voor invloed hun ervaring met psychische stoornissen heeft op de identiteit en sociale inclusie van PIR-deelnemers, hoe de beleefde ervaring is beïnvloed door de leefomgeving op het platteland en wat de deelnemers nuttig en ondersteunend vonden voor hun herstelreis. In het kader van het Stories of Recovery-project werden data op twee manieren verzameld: 1. Met behulp van Photovoice, een visuele methode waarmee kwetsbare mensen hun verhaal duidelijk kunnen maken; 2. Op basis van de door de deelnemers gemaakte foto’s van belangrijke gebeurtenissen in hun leven werden er diepte-interviews met hen gehouden. Uit de thematische analyse van de data kwamen vier thema’s naar voren: A. Erbij horen en verbonden zijn: de deelnemers gaven aan dat erbij horen even belangrijk voor het herstelproces was als de hulpverlening; in de rurale omgeving kan de verbondenheid slaan op andere mensen maar ook op dieren of de natuur. B. Overleving, veerkracht en hoop: veel verhalen gingen over verlies, verdriet, strijd, geweld en misbruik. Dit werd als normaal ervaren. Ondanks deze uitdagingen lieten de meeste deelnemers veerkracht zien en hoop op verandering. In dit proces werd de hulpverlening als zeer belangrijk genoemd. C. Een zinvol leven leiden: de deelnemers waren er zich van bewust dat ze, ondanks hun psychische problemen, konden bijdragen aan de samenleving, zoals werken, zorgen voor anderen, vrijwilligerswerk doen. D. Empathische dienstverlening: de ervaringsdeskundige hulpverlener werd het meest gewaardeerd. Ook personen met ernstige psychische problemen die in afgelegen gebieden wonen kunnen goed aangeven waaraan ze behoefte hebben.
Horsfall D, Paton J, Carrington A. (2018). Experiencing recovery: findings from a qualitative study into mental illness, self and place. J Ment Health. 2018 Aug;27(4):307-313.

Back To Top