Skip to: Ondersteuning door ervaringsdeskundigen in groepsverband heeft positief effect op persoonlijk herstel van mensen met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Ondersteuning door ervaringsdeskundigen in groepsverband heeft positief effect op persoonlijk herstel van mensen met psychische problemen

Ervaringsdeskundigen met een speciale opleiding om lotgenoten te begeleiden worden streeds meer ingezet in de ggz. Soms wordt er met individuele cliënten, soms met groepen gewerkt. Over hoe die verschillende interventies therapeutisch werken is nog weinig bekend. In potentie kan begeleiding in groepsverband (Group Peer Support-GPS) maximaal bijdragen aan kennis over en mogelijkheden voor herstel. In deze Britse systematische review en meta-analyse (n= 8 studies) wordt een narratieve en kwantitatieve synthese gegeven van de evidentie uit RCT’s met betrekking tot de effectiviteit van GPS voor het herstel van personen met psychische problemen. De effecten van de GPS-interventie werden in de volgende uitkomstmaten uitgerekend: 1. persoonlijk herstel; 2. klinisch herstel; 3. gebruik van ggz-crisisdiensten; 4. sociale uitkomsten. Slechts 8 RCT’s, met 2131 deelnemers, vielen onder de inclusiecriteria van deze review. Hiervan hadden 6 trials een hoog of onduidelijk risico op vertekening. Alle effecten werden uitgerekend naar Standardised Mean Differences (SMD). De interventies werden gecategoriseerd als wederzijdse ondersteuningsgroep of ervaringsdeskundige ondersteuningsgroep. Twee soorten GPS-groepen werden onderscheiden: groepen gericht op zelfmanagement (b.v. WRAP-groepen) en groepen gericht op verminderen van stigma (b.v. Coming Out Proud). Meta-analyses konden alleen voor ervaringsdeskundige ondersteuningsgroepen en 5 uitkomstmaten worden uitgevoerd. Alleen voor de uitkomst Herstel Totaal werd een significant positief, weliswaar klein, effect gevonden: SMD=0.18 (95% BI: 0.07 – 0.29) meteen na de interventie en SMD=0.21 (95% BI: 0.08 – 0.34) na de follow-up. Voor de andere maten wezen de uitkomsten wel naar een effect maar deze waren niet significant: Hoop: SMD=0.18 (95% BI:-0.34 – 0.69); Empowerment: SMD=0.17 (95% BI: -0.07 – 0.40); Algemene symptomen: SMD=-0.13 (95% BI: -0.27 – 0.01); Depressie: SMD=-0.09 (95% BI: -0.22 – 0.04). Uit deze review komt nog te weinig hard bewijs naar voren om GPS als standaard interventie aan te raden. Er moeten betere trials op dit onderwerp komen.
Lyons N, Cooper C, Lloyd-Evans B. (2021). A systematic review and meta-analysis of group peer support interventions for people experiencing mental health conditions. BMC Psychiatry. 2021 Jun 23;21(1):315. doi: 10.1186/s12888-021-03321-z.

Back To Top