Skip to: Nederlandse hulpverleners hebben weinig vaardigheden en kennis m.b.t. huiselijk geweld

Kenniscentrum Phrenos website

Nederlandse hulpverleners hebben weinig vaardigheden en kennis m.b.t. huiselijk geweld

Huiselijk geweld en mishandeling (HGM) komt veel voor bij patiënten met een psychiatrische stoornis, terwijl dit maar weinig bij de hulpverlening bekend is. In deze Nederlandse studie wordt HGM gedefinieerd als “elk incident waarbij dreigend, gewelddadig of mishandelend gedrag wordt gebruikt (psychologisch, fysiek, seksueel, financieel of emotioneel) tussen volwassen die een nauwe band met elkaar hebben (partner, familielid, vriend e.d.)”. Kindermishandeling valt er dus niet onder. Doel van deze studie is het bepalen van de mate van kennis over en de zelf ingeschatte vaardigheden om met HGM bij hun patiënten om te gaan door verschillende groepen hulpverleners (n totaal=278). Een groep hulpverleners (n=64) werkte in de eerste lijn met minder ernstige problematiek. De rest (n=214) werkte in een Flexible Assertive Community Treatment team (F-ACT-team) voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Alle deelnemers kregen een vragenlijst met 54 vragen opgestuurd (via LimeSurvey), met vijf secties: a. kenmerken van de respondent; b. door respondent zelf ingeschatte vaardigheden om met HGM om te gaan; c. door de respondent zelf ingeschatte kennis over HGM; d. meting van feitelijke kennis over HGM; e. houding ten aanzien van HGM bij hun patiënten. De vragenlijst werd volledig ingevuld door 65,3% van de deelnemers. De analyses werden o.a. door middel van logistische regressie analyses uitgevoerd. Over het algemeen waren de scores voor de zelf ingeschatte kennis en vaardigheden laag. De eerste lijn hulpverleners scoorden wel significant hoger dan de FACT-groep. De gemiddelde scores voor feitelijke kennis waren bij beide groepen hoger. Het niveau van de houding ten aanzien van HGM lag in het midden. Degenen die ooit een HGM-training hadden gehad scoorden veel positiever op vaardigheden (OR=3.0) en houding (OR=2.7). Er werd een negatieve associatie gevonden tussen het aantal jaren dat iemand in de ggz werkzaam was en feitelijke HGM-kennis (OR=0.97). Vooral voor hulpverleners die met mensen met EPA werken is aanvullende training nodig.
Ruijne RE, Kamperman AM, Trevillion K, Garofalo C, Jongejan FE, Bogaerts S, Howard LM, Mulder NL. (2019). Mental health professionals’ knowledge, skills and attitudes on domestic violence and abuse in the Netherlands: cross-sectional study. BJPsych Open. Mar;5(2): e29.

Back To Top