Skip to: Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie 2012

Titel
Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie

Jaar van uitgave
2012

Auteurs
C. van Alphen, M. Ammeraal, C. Blanke, N. Boonstra e.a.

Uitgever
De Tijdstroom

ISBN
9789046904985 (boek)

Bestel dit boek bij uw boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever.

Deze richtlijn is een herziening van de Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie uit 2005. De knelpunten bij het invoeren van effectieve interventies in de praktijk vormen een belangrijke aanleiding voor de herziening. Sinds 2006 hebben GGz-instellingen in twee doorbraakprojecten ervaringen opgedaan met het invoeren van de richtlijn. Tijdens deze projecten bleek dat de richtlijn van 2005 belangrijke steken laat vallen in een toepasbare uitwerking van aanbevelingen en in de samenhang tussen onderzoeksbevindingen en aanbevelingen. Een tweede, niet minder belangrijke aanleiding vormt de kennis over nieuwe wetenschappelijke inzichten, die kunnen leiden tot wezenlijke aanpassing in de zorg voor mensen met schizofrenie. Zo zijn in deze update diverse effectieve interventies, zoals vaktherapieën, elektroconvulsietherapie, psychotherapie, rehabilitatie en F-ACT (Flexibel Assertive Community Treatment) herzien. Actueel onderzoek wijst uit dat bij deze interventies gezondheidswinst behaald kan worden, zoals verbetering van sociaal functioneren, informatieverwerking, kennis, domeinvaardigheden, compliance, coping met symptomen en heropnames. Daarnaast zijn ook conclusies over nieuwe interventies toegevoegd, zoals over transcraniële magnetische stimulatie en hallucinatiegerichte integratieve therapie (HIT). Gezondheidswinst betreft hier afname in ernst en frequentie van hallucinaties, en minder bijwerkingen.

Schizofrenie en aan schizofrenie verwante psychotische stoornissen behoren tot de meest invaliderende psychiatrische stoornissen en worden vermoedelijk veroorzaakt door een samenspel van erfelijke factoren en omgevingsfactoren.

Deze herziene richtlijn is bedoeld als hulpmiddel. Het is een algemeen document met aanbevelingen en handelingsinstructies voor herkenning, diagnostiek, behandeling en herstel van mensen met schizofrenie. Deze richtlijn geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening voor mensen met schizofrenie.

Deze herziene Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie is in opdracht van ZonMw, voor het programma Kennisbeleid Kwaliteit en Curatieve Zorg (KKCZ), ontwikkeld door de werkgroep Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie. In de werkgroep, voorgezeten door drs. W. van Ewijk, zijn beroepsverenigingen en organisaties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met schizofrenie. De werkgroep is methodologisch en organisatorisch ondersteund door medewerkers van het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) trad op als hoofdaannemer.

Back To Top