Skip to: Minder suïcide-ideatie bij personen met schizofrenie die meer persoonlijk herstel ervaren

Kenniscentrum Phrenos website

Minder suïcide-ideatie bij personen met schizofrenie die meer persoonlijk herstel ervaren

Suïcide-ideatie (gedachten om een einde aan zijn leven te maken) komt veel voor bij personen met schizofrenie. Het is nog niet duidelijk of die suïcide-ideatie samenhangt met positieve, negatieve, depressieve en/of angst-symptomen. Er is nog weinig onderzoek naar risicofactoren en protectieve factoren op (mate van) suïcide-ideatie bij deze doelgroep. In dit Amerikaanse cross-sectioneel onderzoek (N=169; voornamelijk veteranen) werd onderzocht in hoeverre persoonlijk herstel, opgevat als een proces waarbij de zelfeffectiviteit, zelfbepaling, hoop en empowerment zich ontwikkelen, een protectieve factor kan zijn voor ontstaan van suïcide-ideatie bij schizofrenie. De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: Brief Symptom Inventory (BSI): meet suïcide-ideatie met 1 item; Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS) en de Maryland Asessment of Revocery in People With Serious Mental (MARS). De data werden geanalyseerd met een regressiemodel waarbij het BSI suïcide-ideatie-item als uitkomstvariabele werd gebruikt. Het bleek dat grotere suïcide-ideatie significant correleert met depressieve symptomen, angstsymptomen en positieve symptomen, maar niet met negatieve symptomen. Lagere suïcide-ideatie was significant gecorreleerd met herstel (r=-0.220) én met minder negatieve symptomen, maar niet met positieve symptomen. Suïcide-ideatie komt minder voor bij personen met schizofrenie die aangeven dat ze een hoge mate persoonlijk herstel ervaren. Personen die het laagst scoren op herstel hebben een tien keer grotere kans last te hebben van suïcide-ideatie. Mate van herstel en angstsymptomen zijn een significante voorspellers van suïcide-ideatie. Positieve, negatieve en depressieve symptomen zijn dat niet.
Jahn DR, DeVylder JE, Drapalski AL, Medoff D, Dixon LB. (2016). Personal Recovery as a Protective Factor Against Suicide Ideation in Individuals With Schizophrenia. J Nerv Ment Dis. 204(11), 827-831.

Back To Top