Skip to: Mensen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) hebben vaak een disfunctionele copingstijl

Kenniscentrum Phrenos website

Mensen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) hebben vaak een disfunctionele copingstijl

Coping kan omschreven worden als de cognitieve en gedragsmatige inspanningen om interne en/of externe eisen en de conflicten daartussen te overwinnen, te verminderen of te tolereren. Er worden drie coping stijlen onderscheiden: taakgericht, emotiegericht en vermijdingsgericht. Uit de literatuur komt naar voren dat mensen met ernstige psychische problemen vaak niet-adequate copingstrategieën hanteren. De gebruikte copingstijlen kunnen invloed hebben op meerdere domeinen van functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met psychotische stoornissen. Er is nog relatief weinig bekend over gebruikte copingstrategieën bij mensen met een EPE. Deze Spaanse systematische review (n= 14 studies; verschenen tussen 2007 en 2017) brengt daar verandering in en geeft een overzicht van de copingstrategieën die door mensen met EPE worden gebruikt. Over het algemeen zijn de resultaten niet eenduidig. Mensen met een EPE blijken vaak disfunctionele copingpatronen, een laag gevoel van zelfeffectiviteit en externe controle opvattingen te hebben. Ze gebruiken meer emotiegerichte en vermijdingsgerichte copingstrategieën dan ‘gezonde’ controlegroepen, waardoor hun psychologische mogelijkheid om met stress om te gaan beperkt is. Als de ziekte zich manifesteert, gebruiken ze vaak de volgende strategieën: zelfhulp; leefomgeving wordt veranderd; er wordt selectief omgegaan met sociale contacten; hulp zoeken. Patiënten met een Ultra Hoog Risico (UHR) op een psychose lijken in vergelijking met patiënten met een EPE meer stress te ervaren, meer disfunctionele copingvaardigheden en een lager gevoel van eigenwaarde te hebben. Bij mensen met een EPE werd een verband gevonden tussen enerzijds veel psychotische en negatieve symptomen hebben en anderzijds een slechte, weinig probleemgerichte, copingstrategie hanteren. Mensen met een EPE die de persoonlijkheidstrekken consciëntieusiteit, extraversie, openheid en vriendelijkheid hebben, hebben meer kans om positieve, actieve copingsstrategieën te ontwikkelen.
Riera-López de Aguileta I, Vila-Badia R, Usall J, Butjosa A, Ochoa S. (2020). Coping strategies in first-episode psychosis: A systematic review. Early Interv Psychiatry. 2020 Jun;14(3):252-262. doi: 10.1111/eip.12847. Epub 2019 Jul 18.

Back To Top