Skip to: In de dagelijkse praktijk wisselen hulpverleners in de ambulante ggz in hun benadering van cliënten tussen het medische en relationele perspectief

Kenniscentrum Phrenos website

In de dagelijkse praktijk wisselen hulpverleners in de ambulante ggz in hun benadering van cliënten tussen het medische en relationele perspectief

In dit Nederlandse etnografische onderzoek wordt de dagelijkse praktijk van een ambulant gebiedsteam ggz in Utrecht geanalyseerd vanuit de perspectieven van hulpverleners die de door hen geleverde zorg als ‘goede zorg’ kwalificeren en hoe die verschillende perspectieven zich tot elkaar verhouden. In dit outreachende team werken psychiaters, psychologen, ggz-verpleegkundigen en maatschappelijk werkers van Altrecht GGZ en RIBW Lister samen in de behandeling en ondersteuning van zelfstandig wonende cliënten met langdurige psychiatrische en vaak ook andere problemen. De eerste auteur heeft informatie verzameld middels participerende observatie en interviews met hulpverleners en cliënten. De geleverde zorg werd vanuit vijf perspectieven beoordeeld: 1. zorg primair beoordeeld vanuit het medische specialisme; 2. zorg vanuit de wettelijke legitimatie; 3. zorg vanuit het perspectief van de lokale gemeenschap; 4. zorg vanuit de relationele benadering; 5. zorg vanuit bureaucratische verantwoording. Vanuit het medisch perspectief is het object van de zorg een persoon met een ziekte. Vanuit de maatschappelijke en relationele benadering is de zorg niet alleen op het individu, maar ook op de omgeving gericht en wordt er rekening mee gehouden dat een cliënt onderdeel is van een sociaal netwerk. De verschillende perspectieven hebben een verschillende kijk op autonomie: het juridische en het medische perspectief hanteren een geïndividualiseerd en negatief concept van vrijheid, namelijk vrijheid van inmenging. Bij het maatschappelijke en relationele perpectief ligt de nadruk op de relatie tussen mensen en dingen; autonomie wordt hierbij relationeel bekeken. De verschillende perspectieven leiden tot verschillende ideeën over wat continuïteit van zorg inhoudt: is zorg een tijdelijke interventie of een langdurig cyclisch proces? De hulpverleners ervaren in de praktijk een spanning tussen de verschillende perspectieven op wat ‘goede zorg’ is. De medische insteek wordt ondersteund door de juridische en bureaucratische perspectieven, waardoor de hulpverleners zich vaak onzeker voelen als ze de zorg vanuit een vaak als goede zorg ervaren relationele perspectief inzetten.
Muusse C, Kroon H, Mulder CL, Pols J. (2021). Frying eggs or making a treatment plan? Frictions between different modes of caring in a community mental health team. Sociol Health Illn. 2021 Aug;43(7):1581-1597. doi: 10.1111/1467-9566.13346. Epub 2021 Jul 11.

Back To Top