Skip to: Implementatie van ervaringsdeskundige expertise in de gzz gaat beter door positieve cultuur én training van ervaringsdeskundige en andere hulpverleners

Kenniscentrum Phrenos website

Implementatie van ervaringsdeskundige expertise in de gzz gaat beter door positieve cultuur én training van ervaringsdeskundige en andere hulpverleners

Het inzetten van ervaringsdeskundige expertise, meestal in de vorm van getrainde ervaringsdeskundigen (EDs), is in de ggz breed geaccepteerd en heeft een positieve invloed op cliënten. Toch blijkt dat in de praktijk de implementatie van deze vorm van steun tegenvalt. Dat heeft o.a. te maken met de scepsis van reguliere hulpverleners ten aanzien van de expertise van EDs. In deze Canadese systematische review (n = 19 studies) werd met behulp van een wetenschappelijk implementatiemodel de barrières en bevorderende factoren met betrekking tot de implementatie van ervaringsdeskundigheid in ggz-organisaties in beeld gebracht. De review werd uitgevoerd volgens de PRISMA-richtlijn. Het gehanteerde model was het Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR), dat vijf domeinen benoemt die sterk beïnvloeden of een interventie al dan niet succesvol geïmplementeerd wordt: 1. het interventie domein; 2. de uiterlijke setting; 3. de innerlijke setting; 4. individuele kenmerken; 5. het implementatieproces zelf. De resultaten werden in de vijf domeinen ondergebracht. Ad.1.: De kenmerken van de interventie – het inzetten van EDs- werden in veel studies besproken. Er is voldoende evidentie dat de interventie succesvol is, hoewel ook aan de geloofwaardigheid wordt getwijfeld. De EDs zouden beter met de cliënten om gaan dan de reguliere hulpverleners. Ad. 2. Alle studies bespreken het belang van externe beleid en ondersteuning door de overheid. Ad. 3. Bijna alle studies wijzen erop dat sterk leiderschap en voldoende financiële ondersteuning nodig zijn voor de succesvolle implementatie van ervaringsdeskundigheid. Een flexibele organisatorische cultuur heeft eveneens veel invloed op succesvolle implementatie. Ad. 4. Alle hulpverleners moeten voorlichting krijgen over de verschillende rollen in de begeleiding van de cliënten, met speciale aandacht voor de rol van de ED. De ED moet een volwaardige plaats in de organisatie krijgen. Ad.5. De organisatie moet worden voorbereid op de komst van de ED en deze werknemers moeten worden betrokken bij de organisatie. Voortgezette voorlichting en training van alle hulpverleners binnen een organisatie is een belangrijke voorwaarde voor de succesvolle implementatie van EDs.
Mutschler C, Bellamy C, Davidson L, Lichtenstein S, Kidd S. (2021). Implementation of peer support in mental health services: A systematic review of the literature. Psychol Serv. 2021 Apr 1.

Back To Top