Skip to: Het Fast Track preventieprogramma is ook op de lange termijn effectief in het verminderen van psychopathologie en misdaad

Kenniscentrum Phrenos website

Het Fast Track preventieprogramma is ook op de lange termijn effectief in het verminderen van psychopathologie en misdaad

Het is algemeen bekend dat antisociale volwassenen vaak al in hun vroege jeugd gedragsproblemen hadden. Het unieke Amerikaanse Fast Track programma is een RCT die begon met drie cohorten van 6-jarigen met gedragsproblemen (n totaal=891) in de jaren 1991-1993 in vier verschillende Amerikaanse plaatsen. Fast Track bood 10 jaar lang preventieve interventies voor de interventiegroep en hield goed bij in hoeverre de interventie- en de controlegroep van elkaar verschilden op o.a. psychische stoornissen, gedragsstoornissen, crimineel gedrag en welbevinden. De interventies bestonden o.a. uit sociale vaardigheidstrainingen, training van ouders in de thuissituatie (in omgaan met de kinderen), coaching van peers en sociaal-emotionele curricula in de klas door de leraren (kosten per persoon: $ 58.000). In dit onderzoek wordt verslag gedaan van de uitkomsten 8 jaar na beëindiging van het programma, de respondenten waren toen 25 jaar (n=702). Daarnaast werd ernaar gestreefd één vriend per respondent te interviewen over de respondent (n=535). Naast het verzamelen van gegevens over crimineel gedrag uit politie- en rechtbankdatabases werden o.a. de volgende vragenlijsten afgenomen: Adult Self-Report, Tobacco, Alcohol and Drugs survey, een zelf ontwikkelde indicator voor externaliserend en internaliserend probleemgedrag, Short-Form Health survey, Education Information, Overview of Sexual Experiences, General Violence Questionnaire, Being a Parent Scale. Uit de logistische regressie analyses op basis van intention-to-treat kwam naar voren dat 69% van de deelnemers uit de controlegroep op z’n minst één externaliserend, internaliserend of aan middelen misbruik gerelateerd psychiatrisch probleem had op 25-jarige leeftijd, tegenover 59% van respondenten uit de interventiegroep (OR=0.59, BI=0.43-0.81; NNT=8). Ook het criminele gedrag (geweldsdelicten: -31%) en riskant seksueel gedrag was bij de interventiegroep significant lager. Op het behalen van een opleiding of het vinden van werk had de interventie geen invloed. Hiermee is aangetoond dat preventieve interventies effectief en kostenbesparend kunnen zijn.
Meer informatie: www.fasttrackproject.org
Dodge KA, Bierman KL, Coie JD, Greenberg MT, Lochman JE, McMahon RJ, Pinderhughes EE & Conduct Problems Prevention Research Group (2015). Impact of early intervention on psychopathology, crime, and well-being at age 25. American Journal of Psychiatry 172 (1), 59-70.

Back To Top