Skip to: Het camoufleren van autistische symptomen is voorspeller van angst, depressie en stress bij autistische adolescenten

Kenniscentrum Phrenos website

Het camoufleren van autistische symptomen is voorspeller van angst, depressie en stress bij autistische adolescenten

Personen met autisme ervaren meer psychiatrische comorbide symptomen en suïcidale ideatie dan hun niet-autistische leeftijdsgenoten. Een mogelijke verklaring hiervoor is het gebruik van strategieën om autistische kenmerken te verbergen (camouflage). Camouflage lijkt op het construct zelf-monitoring waarbij kinderen en adolescenten als reactie op waargenomen gedrag van anderen hun zelf-presentatie aanpassen. Zelf-monitoring hoort bij het ontwikkelingsproces van identiteitsvorming. Camouflage kan voor personen met autisme ook positieve aspecten hebben. In deze Amerikaanse studie (N=140; 13-18 jaar; 62 niet-autistisch; 58 vrouwen) werd gekeken naar de rol van sekse, diagnose en camouflage in verband met symptomen van depressie, angst en stress bij autistische én niet-autistische adolescenten. De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: de Subthreshold Autism Traits Questionnaire (SATQ), de Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q) en de Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). De data uit de vragenlijsten werden met behulp van hiërarchische regressie-analyses geanalyseerd. Camoufleren werd significant geassocieerd met hogere niveaus van angst en depressie bij zowel autistische als niet-autistische personen. Hoe groter de mate van camouflage des te meer symptomen van angst en depressie er gevonden werden. Er werd ook een significant verband gevonden tussen camouflage en stress, maar hierbij was er een groot onderscheid tussen mannen en vrouwen: alleen bij vrouwen was er een significant verband tussen camouflage en stress-scores. Verder hadden autistische mannen significant hogere stress-scores dan niet-autistische mannen. Dat onderscheid werd niet bij vrouwen gevonden. De associatie tussen de mate van camouflage en de mate van psychiatrische comorbide symptomen betekent niet dat er een causaal verband tussen beide gevonden werd. Voor de klinische praktijk is de boodschap uit dit onderzoek dat het verstandig is om al een in vroeg stadium de mate van camouflage te meten.
Bernardin CJ, Lewis T, Bell D, Kanne S. (2021). Associations between social camouflaging and internalizing symptoms in autistic and non-autistic adolescents. Autism. 2021 Aug;25(6):1580-1591. Epub 2021 Mar 12.

Back To Top