Skip to: Gevalideerde RCCS geeft accuraat beeld van op herstel gerichte cultuur

Kenniscentrum Phrenos website

Gevalideerde RCCS geeft accuraat beeld van op herstel gerichte cultuur

Er zijn weinig gevalideerde meetinstrumenten om de mate waarin een ggz-organisatie hulpverlening biedt die gebaseerd is op de uitgangspunten van het herstelmodel van zorg, in beeld te krijgen. In deze Amerikaanse studie wordt verslag gedaan van de ontwikkeling, de psychometrische beoordeling en de validering van een op de organisatie-theorie gebaseerd instrument om het herstelklimaat en de herstelcultuur binnen een ggz-instelling te meten. De organisatiecultuur en het organisatieklimaat vormen de basis van de wijze waarop diensten (zoals behandelingen) worden geleverd. Organisatiecultuur is een reeks waarden, overtuigingen, gedrag, gewoonten en attitudes die bepalen hoe mensen zich binnen organisaties gedragen. Organisatieklimaat gaat over de perceptie en het gevoel van personen met betrekking tot de cultuur van een bepaalde organisatie. De zeven organisatorische domeinen waarop het instrument getest werd zijn ontleend aan Ehrhart et al. (2013): leiderschap, waarden, verwachtingen, beleid, beloningen, voorlichting & training en kwaliteitsverbetering. De hersteldomeinen zijn ontleend aan bestaande meetinstrumenten: o.a. cliënt centraal, empowerment, hoop, niet-lineaire ontwikkeling, holistisch. Alle items werden beoordeeld door herstel experts. Vervolgens werd een instrument met 35 items getest bij 248 hulpverleners van de U.S. Department of Veterans Affairs Psychosocial Rehabilitation and Recovey Centers (PRRCs). Met behulp van de Exploratory Factor Analysis (EFA) werd vastgesteld dat de zeven organisatorische domeinen goed overeenstemmen met de zeven factoren van de EFA. De Recovery Climate and Culture Scale (RCCS) heeft uiteindelijk 28 items verdeeld over die zeven domeinen. De interne betrouwbaarheid van de RCCS was met gemiddeld Cronbach α = 0.81 goed. De medewerkers van de PRRC scoorden hoog op de items waarin gevraagd wordt in hoeverre in de hulpverlening wordt aangesloten bij de achtergrond van de cliënt. De vragen in hoeverre hulpverleners beloond worden als ze de herstelprincipes uitdragen scoorden het laagst. Het belonen van op herstel gericht gedrag van hulpverleners kan dus beter.
Evans L, Wewiorski NJ, Ellison ML, Ni P, Harvey KLL, Hunt MG, Gorman JA, Charns MP. (2020). Development and Validation of an Instrument to Measure Staff Perceptions of Recovery Climate and Culture in Mental Health Programs. Psychiatr Serv. 2020 Jun 1;71(6):570-579.

Back To Top