Skip to: F-ACT-model

Kenniscentrum Phrenos website

F-ACT-model

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben problemen op meerdere levensgebieden. Voor hen is het van belang dat de zorg in samenhang wordt geboden. Het F-ACT-model voorziet in deze samenhang. F-ACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment en is een Nederlandse bewerking van het Amerikaanse ACT-model dat meer intensieve (bemoei)zorg biedt.

F-ACT is een bewezen effectieve werkwijze waarbij één multidisciplinair team alle ambulante zorg en ondersteuning biedt. De teamleden kunnen de zorg gemakkelijk in intensiteit op- en afschalen, al naar gelang de behoefte van de patiënt. In de F-ACT-teams werken sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, psychiaters/psychiaters in opleiding, psychologen, maatschappelijk werkenden, ervaringswerkers, IPS-trajectbegeleiders en verslavingsdeskundigen nauw met elkaar samen.

Elke patiënt heeft een vast aanspreekpunt, een behandelaar die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het behandelplan en de coördinatie van de zorg. In tijden van (dreigende) crisis wordt het hele team op de hoogte gebracht van de situatie (op het F-ACT-bord gezet). De patiënt valt vanaf dat moment onder de zorg van het hele team. Zo kunnen teamleden de noodzakelijke intensievere zorg leveren (shared caseload). Als de (dreigende) crisis voorbij is, kan de intensiteit van de zorg weer omlaag. Een F-ACT-team werkt in een vast verzorgingsgebied van meestal zo rond de 50.000 inwoners. Het team onderhoudt ook contacten met de lokale ketenpartners die van belang zijn voor goede zorg van hun patiënten, zoals huisartsen, aanbieders van dagbesteding, woonbegeleiding enzovoorts.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stichting Centrum Certificering ACT en F-ACT (CCAF). Deze stichting wil de toepassing van ACT en F-ACT in de ambulante ggz bevorderen en kent keurmerken toe aan ACT- en F-ACT-teams die voldoende modelgetrouw werken.

Meer informatie is ook beschikbaar via F-ACT Nederland, de vereniging voor ACT en F-ACT.
F-ACT Nederland stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van de meest effectieve en efficiënte outreachende zorg. F-ACT Nederland richt zich op verschillende groepen waaronder de EPA-doelgroep, volwassenen met EPA én een forensische achtergrond of verslavingsproblematiek, jeugdigen en ouderen met complexe problemen en mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met andere psychiatrische problemen. F-ACT Nederland is de stem vanuit professionals en heeft een lobbyfunctie naar politiek en verzekeraars.

Back To Top