Skip to: Ervaringsdeskundigen in de GGz stuiten op uitdagingen in werkomgeving en professionele ontwikkeling

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaringsdeskundigen in de GGz stuiten op uitdagingen in werkomgeving en professionele ontwikkeling

In deze Amerikaanse studie werden 31 ervaringsdeskundigen die in de GGz werkzaam zijn uitgebreid geïnterviewd om hun ervaringen en uitdagingen in kaart te brengen. Het ging om personen die zelf een psychiatrische diagnose hebben (gehad) en die een betaalde baan hebben om anderen met een psychiatrische stoornis te helpen. Zij waren werkzaam in de reguliere GGz en in consumer-run organisaties. Met behulp van de grounded theory werden thema’s opgespoord. Er blijken uitdagingen te liggen in drie domeinen: de werkomgeving, de beroepsmatige ontwikkeling en de geestelijke gezondheid van de ervaringsdeskundige hulpverlener zelf. De geïnterviewden geven aan dat het in de reguliere GGZ-omgeving vaak ontbreekt aan een op herstel gerichte benadering en dat zij bloot staan aan vooroordelen en stigma van de ‘reguliere’ hulpverleners (hun collega’s). In de consumer runorganisaties hebben ze vaak last van een onduidelijke rolverdeling. Op het vlak van hun beroepsontwikkeling geven ze aan dat ze slecht betaald worden, dat ze vaak onvoldoende (hulpverlenings)vaardigheden hebben, dat ze het moeilijk vinden hoe zij hun eigen ervaring in het contact met hun cliënten kunnen inzetten (niet te veel over zichzelf vertellen en niet te veel identificeren met de cliënt), dat hun taakomschrijving vaak niet duidelijk is en dat ze vaak alleen nog maar als ervaringsdeskundige worden gezien. De geïnterviewden vinden het werk dat ze doen emotioneel zwaar, soms leidend tot een terugval in hun eigen herstelproces. Er lijken hiaten te zitten in de opleidingen tot ervaringsdeskundige GGz-medewerkers.
Moran GS, Russinova Z, Gidugu V & Gagne C (2013). Challenges Experienced by Paid Peer Providers in Mental Health Recovery: A Qualitative Study. Community Mental Health Journal 49 (3), 281-291.

Back To Top