Skip to: Er kunnen drie fasen of stadia onderscheiden worden in het herstelproces

Kenniscentrum Phrenos website

Er kunnen drie fasen of stadia onderscheiden worden in het herstelproces

Er kunnen drie fasen of stadia onderscheiden worden in het herstelproces

Er blijft onduidelijkheid bestaan over wat ‘herstel’ of ‘recovery’ precies betekent. In deze Amerikaanse kwalitatieve studie, die werkte met gegevens van de Study of Transitions and Recovery Strategies (STARS), werden bij 177 cliënten die in behandeling waren voor een ernstige psychische stoornis, interviews afgenomen over hoe zij tegen herstel en het herstelproces aankijken. Het doel was hersteldoelen en uitkomstmaten te identificeren om aanbevelingen te kunnen doen voor hulpverleners die herstelprocessen willen verbeteren. De deelnemers werden 12 en 24 maanden nadat hun behandeling was gestart 1 uur geïnterviewd over hun leven, hun ziekte, ervaringen met de ggz, veranderingen in het sociale domein en over wat herstel voor hen betekent. De data-analyse gebeurde met behulp van de grounded theory benadering. Voor de codering van de interviews werd Atlas.ti gebruikt. Verschillende groepen deelnemers omschreven herstel als ‘getting by’ (=zich erdoorheen slaan), ‘getting back’ (=terugkomen) of ‘getting on’ (=vooruitkomen). De getting-by groep had weinig verwachtingen van herstel en ervoer vaak een grote mate van angst. De getting-back groep kon al redelijk omgaan met de stoornis en stelde zichzelf doelen als contacten onderhouden met vrienden en familie en werk pogen te houden. De getting-on groep geloofde in herstel en hun leven werd niet meer gedomineerd door de ziekte. Daarnaast werden er twee gemeenschappelijke thema’s gevonden: een behoefte aan zelfcontrole en terugwinnen van wat verloren was gegaan. Hulpverleners moeten zich realiseren dat herstel voor elk individu iets anders betekent en daar hun interventies op afstemmen.
Yarborough BJ, Yarborough MT, Janoff SL, Green CA. (2015). Getting By, Getting Back, and Getting On: Matching Mental Health Services to Consumers’ Recovery Goals. Psychiatr Rehabil J. Online: 2015 Sep 28.

Back To Top